Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1987 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
 • 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1996 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1996 - 2008 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kurucu ve Sorumlusu, Uvea-Behçet Hastalığı Birimi ve Medikal Retina Birimi Sorumlusu
 • 1995 - 1996 John Hopkins University, Wilmer Eye ınstitute, Ocular Immunology And Uveitis Department, Baltimore, MD, USA
 • 1995 - 1996 John Hopkins University, Wilmer Eye Institute, Ocular Immunology And Uveitis Department, Baltimore, MD, USA / Visiting Fellow
 • 1994 - 1995 Emory University, Emory Eye Center, Atlanta, GA, USA
 • 1994 - 1995 Emory University, Emory Eye Center, Atlanta, GA, USA / Research Fellow
 • 1990 - 1994 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uvea- Behçet Hastalığı Birimi Kurucu ve Sorumlusu, Medikal Retina Hastalıkları
 • 1988 - 1990 Eskişehir Hava Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1988 - 1990 Eskişehir Hava Hastanesi
 • 1987 - 1988 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1987 - 1988 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1984 - 1987 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi
 • 1984 - 1987 Göztepe Eğitim Hastanesi Göz Kliniği
 • 1982 - 1984 Tokat Hastanesi
 • 1982 - 1984 Tokat Hastanesi / Pratisyen Doktor
ÜYELİKLER
 • International Ocular Inflammation Society (IOIS)
 • TOD Medikal Retina Birim
 • European Association for Vision and Eyes Research (EVER)
 • International Society of Behçet''s Disease (ISBD)
 • European Vitreoretinal Society (EVRS)
 • TOD Uvea-Behçet Hastalığı Birimi
 • TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
 • İnternational Ocular Inflammation Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Viral retinitlerle ilişkili viral retinitlerin cerrahi tedavisi. Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri. . Ed. Gholam A Peyman, Meffert SA, Conway MD. Çeviri Ed. Murat Karaçorlu, Arf-Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F. Hayta Tıp Kitapçılık, Informa UK Ltd. Mudun AB.
 • Behçet üveiti tedavisinde Siklosporin-A etkinliği ve Güvenirliği. Türk Oftalmoloji Gazetesi.38: 389-92 (2008) Tetikoğlu M, Erdokur O, Mudun A, Tunç Y, Elçioğlu MN.
 • Üveitlerde Etiyopatogenez. . Türkiye Klinikleri ? Oftalmoloji, 1: 1-5 (2008) Mudun B.
 • Kronik santral seröz korioretinopati (SSKR) ve SSKR''ye bağlı koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik tedavi Retina Vitreus. 16:9-14 (2008) Bürümcek E, Öz Burcu, Mudun AB, Karaçorlu S.
 • Göz Bulguları ile Birliktelik Gösteren ve Siklofosfamid Tedavisine Yanıt Veren Bir Papüller Müsinöz Olgusu. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 40(Ek B): 88-92, (2006) Gülcan P, Koç M, Baran F, Kocabaşoğlu C, Mudun AB.
 • Non-iskemik santral retina ven oklüzyonunda radyal optik nörotomi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 35: 48-52 (2005) Özdemir H, Karaçorlu M, Mudun B, Arf-Karaçorlu S, Bürümcek E.
 • Efficacy of infliximab in the treatment of uveitis that is resistant to treatment with the combination of azathioprine, cyclosporine, and corticosteroids in Behcet''s disease: an open-label trial. Arthritis Rheum. 2005 Aug;52(8):2478-84
 • Ağır Santral Retina Ven Oklüzyonlarında Radyal Optik Nörotomi. Retina-Vitreus 12:167-171 (2004)
 • Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2003; 33:682-690
 • Short-term chlorambucil for refractory uveitis in Behcet''s disease. Ocular Immunology and Inflammation. 2001; 9:219-229
 • Yapay Göz. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 31, 75-80 (2001)
 • Episcleritis and scleritis. Am J Ophthalmol; 130, 469-476 (2000)
 • Laser photocoagulation for central serous retinopathy. Ophthalmology. 104, 616-622 (1997)
 • The role of quantitative 99Tcm-glucoheptonate scintigraphy in evaluation of acute uveitis in patients with Behcet''s disease. Nuclear Medicine Communications. 15, 178-181 (1994)

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55