Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1991 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2005 - 2005 Newyork Columbia Üniversitesi Presbyterian Hastanesi / Ses Hastalıkları ve Yutma Bozuklukları Kliniği / Gözlemci
 • 2003 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2003 Özel Clinix Polikliniği
 • 1998 - 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Ses Hastalıkları ve Yutma Bozuklukları Derneği
 • European Laryngological Soceity
 • Türk Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • AOCMF Membership
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gürültülü ortamda çalışmanın vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP) üzerine etkileri. KBB BBC Dergisi, 2011 (kabul) Ayanoğlu Aksoy E., Polat Ş., Serin G.M, Gedik S.Ö., Gümüş G.Z., Ünal F.Ü., Tanyeri H
 • Termal Welding sisitemi ile tonsillektomi sonrası ağrı değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011;2 (2):75-9 Aksoy E., Serin G.M., Polat Ş., Kaytaz A., Öz F.
 • When to remove intranasal splints after nasal septal surgery. J of Craniofacial Surgery . 22(3):1008-9. (2011) Aksoy E., Serin G.M., Polat S., Kaytaz A.
 • Incidental diagnosis of mastoiditis on MRI. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Feb 5. [Epub ahead of print] Polat S, Aksoy E, Serin GM, Yıldız E, Tanyeri H.
 • Unresectable epitheloid hemangioendothelioma of the neck region cured by radiotherapy. Aksoy E., Atalar B., Beylergil V., Ünal F.Ü. Journal of Medical Cases.
 • Tonsillektomi endikasyonları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2010;6(4):62-67 Ayanoğlu Aksoy E., Ünal Ö.F.
 • Primer Nazofaringeal Tüberküloz. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010, 1, (4): 238-240 Aksoy E, Serin GM, Ünal ÖF.
 • Endoskopik sinüs cerrahisi ile anterior etmoid bölge kaynaklı intraorbital uzanımlı mukosel eksizyonu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 1(1):43-45 Tanyeri H., Polat Ş., Aksoy E.
 • Postoperative wound care regimen in open septorhinoplasty. J Craniofac Surg.21(6):1880-1881(2010) Serin G.M., Polat S., Aksoy E., Inanli S.
 • Choristoma of the parotid gland. Otolaryngoly Head ang Neck surgery, 140(5):767-768 (2009) Aksoy E, Karakullukcu B., İnce U, Korkut N.
 • Diffusion weighted MR imaging in postoperative follow-up: Reliability for detection of recurrent cholesteatoma. Eur J Radiol. 74(1):121-123(2009) Cimsit N.C., Cimsit C., Baysal B., Ruhi I.C., Ozbilgen S., Ayanoglu Aksoy E.
 • Choristoma of the parotid gland. Ayanoglu Aksoy E, Karakullukcu B., İnce U, Korkut N. Otolaryngoly Head ang Neck surgery. 2009
 • Upper respiratory manifestations of Gastroesophageal Reflux Disease? ed Cummings C.W Aksoy E. 4. Baskı, 2498-2512, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007. (Çeviri Editörü :Prof. Dr. Can Koç)
 • Laringofarengeal Reflü. Öz F, Ayanoğlu Aksoy E. Deomed, Mayıs 2005
 • Dynamic contrast-enhanced MRI in the differentiation of posttreatment fibrosis from recurrent carcinoma of the head and neck. Semiz Oysu A, Ayanoglu E, Kodalli N, Oysu C, Uneri C, Erzen C. Clin Imaging.2005; 29(5):307-312
 • Reflux of nasopharyngeal content into midle ear through the eustachian tube. Ayanoglu E, Üneri C, Turoglu T, Dogan V. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2004; 261(8):439-444
 • Reflux of nasopharyngeal content into middle ear through the eustachian tube. Ayanoglu E, Üneri C, Turoglu T, Dogan V. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 261(8):439-444 (2004)

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55