Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2017 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 2016 Avrupa Birliği Cerrahi Yeterlilik Kurulu Koloproktoloji Yeterlilik Belgesi / Board Sertifikasyonu
 • 2014 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endoskopı ve Laparoskopik Gastrointestinal Cerrahi Eğitimi (6 ay Geçici Görevlendirme) / Uzman Doktor
 • 2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2013 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi / Araştırma Görevlisi
 • 2012 Travma, Acil Cerrahi ve Cerrahi Yoğun Bakım Bölümü, Keck School of Medicine, Unıversity of Southern California, Amerika Birleşik Devletleri (1 yıl Geçici Görevlendirme) / Araştırma Görevlisi
 • 2007 Anatomi Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi / Araştırma Görevlisi
 • 2006 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2016 St Marks Acadeımic Institute, İngiltere Avrupa Koloproktoloji Demeği (ESCP) Bursu (6 ay Geçici Görevlendirme) / Klinik Gözlemci
 • 2016 - 2017 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2015 - 2016 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2013 - 2015 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
 • European Society of Coloproctology, Fellovv Guidelines Committe Member Cohort Studics Sub-committee Member
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Application of Elective Surgery \vith Vacuum Assisted Treatment in Traumatic Rectum Injury. Türk J Colorectal Dis 2017;27:100-103 Elbrus Zarbaliyev, Emre Sivrikoz, Mehmet Çağlıkülekçi, Selçuk Mercan, Eryiğit Eren
 • Sparıng Sphincters and Laparoscopic Resection İmprove Survival by Optimizing the Circumferentia! Resection Margin in Rectal Cancer Patients. Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(5):e2669. doi: 10.1097/MD.0000000000002669. Keskin M, Bayraktar A, Sivrikoz E, Yeğen G, Karıp B, Sağlam E, Bulut MT, Balik E
 • Galectin-3 as a potential biomarker in colorectal cancer? European Surgery 2015 Oct;47(5):254-257 doi: 10.1007/s 10353-015-0344-6. Kamali S, Yılmaz E, Sivrikoz E, Erturk MO, Kamali GH, Sivrikoz TS, Güven H.
 • Angiointervention: An Independent Predictor of Survival in High-Grade Blunt Liver Injuries. American Journal of Surgery. 2015 Apr;209(4):742-6. doi: 10.1016/j. amjsurg.2014.06.024. Sivrikoz E, Teixeira PG, Resnıck S, İnaba K, Taiving P, Demetriades D.
 • FAST Ultrasound Examination as a Predictor of Outcomes After Resuscitative Thoracotomy: A Prospective Evaluation Annals of Surgery 2015 Sep;262(3):512-8. doi: 10.1097/SL A.0000000000001421. İnaba K, Chouliaras K, Zakaluzny S, Swadron S, Mailhot T, Seif D, Teixeira P, Sivrikoz E, İves C, Barmparas G, Koronakis N, Demetriades D.
 • Gene expression levels of elastin and fibulin-5 according to differences betvveen carotid plaque regions İn Vivo 2015 Mar-Apr;29(2):229-35 Sivrikoz E, Timirci-Kahraman Ö, Ergen A, Zeybek Ü, Aksoy M, Yanar F, İsbir T, Kurtoğlu M.
 • Bouveret syndrome: A fatal diagnostic dilemma of gastric outlet obstruction. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2015 Mar;21(2): 157-9. doi: 10.5505/tjtes.2015.62558. Sağlam F, Sivrikoz E, Alemdar A, Kamalı S, Arslan U, Güven H.
 • The role of colorectal stent placement in the management of acute malignant obstruction. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2014 Jan;20( l):23-7. do i: 10.5505/tjtes.2014.39596. Yanar H, Ozçınar B, Yanar F, Sivrikoz E, Dağoğlu N, Ağcaoğlu O, Günay K, Güloğlu R, Ertekin C.
 • Prospective Evaluation of Serial Hemoglobin Values During the Initial Trauma Evaluation. American Surgeon. 2014 Jun;80(6):E165-7 Sivrikoz E, İnaba K, Barmparas G, Beııfieîd R, Reeiııos G, Joos E, Okoye O, Demetriades D.
 • Intracranial pressure versus cerebral perfusion pressure as a marker of outcoınes in severe head injury: a prospective evaluation. American Journal of Surgery. 2014 Sep;208(3):363-71. doı: 10.1016/j.amjsurg.2013.10.026. Karamanos E, Teixeira PG, Sivrikoz E, Varga S, Chouliaras K, Okoye O, Hammer P.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55