Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Surrey Üniversitesi, Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi İleri Jinekolojik Endoskopi, Guildford, İngiltere, Yüksek Lisans (MSC)
 • 2016 Leeds Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Klinik Embriyoloji Leeds, İngiltere Yüksek Lisans (MSC)
 • 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında / Doçentlik
 • 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı / Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite bilim dalında ihtisaslaşma
 • 2012 Robotik Jinekolojik Cerrahi Sertifikası, Lund Üniversitesi Skåne Tıp Fakültesi, Lund, İsveç
 • 2011 Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, BIDMC Hastanesi, Boston / A.B.D. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite (REI) Araştırma Görevlisi
 • 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2017 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Başasistan
 • 2008 - 2010 Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Amerikan Jinekolojik Laparoskopi Derneği (AAGL)
 • Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD)
 • Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)
 • Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE)
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 • Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE)
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • Endometriozis ve Adenomyozis Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effects of Irisin and Exercise on Metabolic Parameters and Reproductive Hormone Levels in High-Fat Diet-Induced Obese Female Mice Reproductive Sciences. 2017 Jan 1:1933719117711264. Baştu E, Zeybek Ü, Gürel Gürevin E, Yüksel Özgör B, Çelik F, Okumuş N, Demiral İ, Dural Ö, Çelik C, Bulut H, İlkay Armutak E, Baysal B, Buyru F, Yeh J
 • The Presence of Endometrioma Does Not Impair Time-Lapse Morphokinetic Parameters and Quality of Embryos: A Study On Sibling Oocyte Reproductive Sciences. 2016;23(8):1053-7. Demirel C, Baştu E, Aydoğdu S, Dönmez E, Benli H, Tüysüz G, Keskin G, Buyru F.
 • A randomized, single-blind, prospective trial comparing three different gonadotropin doses with or without addition of letrozole during ovulation stimulation in patients with poor ovarian response. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 2016;203:30-4. Baştu E, Buyru F, Özsürmeli M, Demiral İ, Doğan M, Yeh J.
 • Evaluation of the diagnostic role of transvaginal ultrasound measurements of endometrial thickness to detect endometrial malignancy in symptomatic postmenopausal women Archives of Gynecology and Obstetrics. 2016;294(2):311-6. Yaşa C, Dural Ö, Baştu E, Uğurlucan FG, Nehir A, İyibozkurt AC.
 • Effect of infertility on quality of life of women: a validation study of the Turkish FertiQoL. Human Fertility. 2016;19(3):186-91. Dural Ö, Yaşa C, Keyif B, Çeliksoy H, Demiral İ, Yüksel Özgör B, Güngör Uğurlucan F, Baştu E.
 • Comparison of Two Methods of Vaginal Cuff Closure at Laparoscopic Hysterectomy and Their Effect on Female Sexual Function and Vaginal Length: A Randomized Clinical Study Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2016. pii: S1553-4650(16)30149-2. Baştu E, Yaşa C, Dural Ö, Yuksel Özgör B, Yilmaz G, Uğurlucan FG, Buyru F, Banerjee S.
 • Relationship between hyperandrogenism, obesity, inflammation and polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology. 2016:1-5. Nehir Aytan A, Baştu E, Demiral İ, Bulut H, Doğan M, Buyru F.
 • Role of Mucin 1 and Glycodelin A in recurrent implantation failure. Fertility and Sterility. 2015;103(4):1059-1064. Baştu E, Mutlu MF, Yaşa C, Dural Ö, Nehir Aytan A, Çelik C, Buyru F, Yeh J
 • Reproductive Outcomes of Hysteroscopic Septoplasty Techniques. Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2015;19(4):e2015.00085. Dural Ö, Yaşa C, Baştu E, Uğurlucan FC, Can S, Yılmaz G, Buyru F.
 • Role of Inflammatory Mediators in Patients with Recurrent Pregnancy Loss. Fertility and Sterility. 2015;104(6):1467-1474.e1. Comba C, Baştu E, Dural Ö, Yaşa C, Keskin G, Özsürmeli M, Buyru F, Serdaroğlu H.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55