Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2017 Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2008 - 2013 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Hekim
 • 2007 Yüzbaşılar Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 2007 - 2008 112 Acil Sağlık Hizmetleri-Gölcük 1 No''lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Postpartum Rezolution Time of Proteinuria is a Good Predictor For Poor Maternal Outcomes in Preeclampsia Nobel Med 2017;13(2):57-62 Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Selvi Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz, Canan Satır Özel, Kemal Sandal, İlke Mungan Akın, Ahmet Göçmen
 • İlk Trimester Gebeliklerde Subklinik Tiroid Fonksiyon Bozuklukları ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi (Subclinical Thyroid Dysfunction In The First Trimester And Effects On Obstetric Outcomes) Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; Volum:13, Sayı:4, Sayfa: 143-147 Sedef KABACA, Halenur BOZDAĞ, Fatma Bilge Selvi ÖĞÜTCÜOĞLU, Fulya GÖKDAĞLI, Hacer KAVAK, Necati Cihan TANYOLAÇ.
 • Caesarean Scar Ectopic Pregnancy: Discussion of 7 Cases with Literature Reviews Yedi Olgu ile Sezaryen Skar Yeri Gebeliklerinin Literatür Eşliğinde Tartışılması Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2016;26(3):134-140 Doi: 10.5336/gynobstet.2016-51385 Ahmet GÖÇMEN, Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Burcu YILMAZ HANEGE
 • Diagnostic utility of saline infusion doppler sonohysterography in endometrial mass lesions. Pak J Med Sci. 2016 Mar-Apr;32(2):284-8 doi: 10.12669/pjms.322.9452 Ogutcuoglu Bilge, Karadag Cihan, Inan Cihan, Dolgun ZN, Yoldemir A, Aslanova L
 • Abdominal Duvarda Gelişen Nekrotizan Fasiitin Vacum Asiste Closure Sistem İle Tedavisi Treatment of Abdominal Necrotizing Fasciitis With Vacuum Assiste Closure System: Case Report Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst Doi: 10.5336/gynobstet.2015-49300 Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Cihan AĞALAR, Burcu YILMAZ HANEGE
 • The frequency and fetomaternal outcomes of early- and late-onset preeclampsia: The experience of a single tertiary center in the bustling metropolis of Turkey; İstanbul Med Med J. 2015; 30(4): 163-169 DOI: 10.5222/MMJ.2015.163 Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz Duran, Sedef Rukiye Kabaca Kılıç,
 • Coexistence of Tubo-Ovarian Abscess with Adnexal Torsion in a Virgin Patient with a History of 10 cm Endometrioma: Case Report 10 cm Endometrioma Öyküsü Olan Bir Virgo Hastada Tuboovaryen Apse ve Adneksiyel Torsiyon Birlikteliği Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):39-42 Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29939 Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Fuat DEMİRCİ, Esra AYDIN, Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU, Birgül KARAKOÇ
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011 yılı doğumlarının doğum öncesi ve doğum sonrası hemoglobin-hematokrit değerlerinin karşılaştırılması ve anemi insidansı Göztepe Tıp Dergisi 2013;28(2):79-82 Doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.079 Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Bilge Öğütcüoğlu, Gökçen Örgül, Hacer Kavak, Eylem Karaalp
 • Histerektomi Sonrası Gelişen Ovaryan NematodThe Ovarian Nematode After the Hysterectomy: Case Report Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;25(2):121-124 Doi: 10.5336/gynobstet. 2014-38975 Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Ahmet GÖÇMEN, Zeliha Leyla CİNEL
 • First Trimester Pregnancy Complicated with Bilateral Ovarian Abscess: Case Report Bilateral Ovaryen Apse ile Komplike Olmuş Birinci Trimester Gebelik Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):36-38 Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29573 Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Fatma Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55