Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Profesör
 • 2010 Hacettepe Üniversitesi, İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı
 • 2005 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doçent
 • 1996 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1988 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2018 Memorial Şişli Hastanesi
 • 2014 - 2015 University of California, San Fransisco ( UCSF), San Francisco, CA, USA
 • 2011 - 2015 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı
 • 2006 - 2011 Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi / Hatay, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı
ÜYELİKLER
 • Türk Sinir Bilimleri Derneği
 • Kafa Tabanı Derneği
 • Congress of Neurological Surgeons ( CNS), USA
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Türk Nöro-Onkoloji Derneği ( Kurucu Üye)
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • European Skull Base Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The time course changes in expression of aquaporin 4 and aquaporin 1 following global cerebral ischemic edema in rat Surg Neurol Int. 2016 Jan 6;7:4. doi: 10.4103/2152-7806.173316 Akdemir G, Kaymaz F, Gursoy-Özdemir Y, Akalan N, Akdemir ES.
 • Fluorodeoxyglucose positron emission tomography/ computed tomography findings in a patient with cerebellar mutism after operation in posterior fossa Asian J Surg. 2014 Mar 17. pii: S1015-9584(14)00021-9. doi: 10.1016/j.asjsur. 2014.01.004. Gedik GK, Sari O, Köktekir E, Akdemir G.
 • Neuroprotective effect of aquaporin-4 deficiency in a mouse model of severe global cerebral ischemia produced by transient 4-vessel occlusion Neurosci Lett. 2014 Jun 27;574:70-5. doi: 10.1016/j.neulet.2014.03.073. Epub 2014 Apr 6. Akdemir G, Ratelade J, Asavapanumas N, Verkman AS.
 • Greatly improved survival and neuroprotection in aquaporin-4-knockout mice following global cerebral ischemia. FASEB J. 2014 Feb;28(2):705-14. doi: 10.1096/fj.13-231274. Epub 2013 Nov 1 Katada R, Akdemir G, Asavapanumas N, Ratelade J, Zhang H, Verkman AS.
 • Thoracic and lumbar intraforaminal ligaments J Neurosurg Spine. 2010 Sep;13(3): 351-5. doi: 10.3171/2010.3.SPINE09799 Akdemir G.
 • Hydatid cysts of the internal acoustic canal and jugular foramen J Clin Neurosci. 2007 Apr;14(4):394-6. Epub 2007 Jan 30. Akdemir G, Dağlioğlu E, Seçer M, Ergüngör MF.
 • Global cerebral ischemic findings in a woman who attempted to commit suicide by hanging Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Jul;11(3):250-3. Turkish Akdemir G, Ergüngör F.
 • Therapeutic efficacy of intraventricular cyclosporine A and methylprednisolone on a global cerebral ischemia model in rats Neurol Res. 2005 Dec;27(8):827-34 Akdemir G, Ergüngör MF, Sezer M, Albayrak L, Dağlioğlu E, Kilinç K.
 • Transethmoidal approach to the optic canal: surgical and radiological microanatomy . Surg Neurol. 2004 Sep;62(3):268-74; discussion 274 Akdemir G, Tekdemir I, Altin L.
 • Intraventricular atrial natriuretic peptide for acute intracranial hypertension Neurol Res. 1997 Oct;19(5):515-20. Erratum in: Neurol Res 1997 Dec; 19(6):587 Akdemir G, Luer MS, Dujovny M, Misra M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55