Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji
 • 2009 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2018 Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli ve Nefroloji
 • 2013 - 2015 Edirne Devlet Hastanesi
 • 2010 - 2013 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji A. B.D
 • 2003 - 2009 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The relationship between mean platelet volume and neutrophil/lymphocyte ratio with inflammation and proteinuria in chronic kidney disease Saudi 1 Kidney Dis Transpl.2017 Jan-Feb;28(1):90-94. doi: 10.4103/1319-2442.198152 5. Yilmaz G, Sevine C, Ustundag S, Yavuz YC, Hacıbekiroglu T, Hatipoglu Er Baysal M.
 • Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve İnflamasyonla İlişkisi Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213 Yılmaz G, Sevinç C, Akgün R.
 • Carotid Intima Media Thickness Is Independently Associated with Urinary Sodium Excretion in Patients With Chronic Kidney Disease Ren Fail. 2015;37(8): 1285-92 4. Ustundag S, Yilmaz G, Sevine C, Akpınar S, Temizoz O, Süt N, Ustundag A.
 • Fibroblast Growth Factor-23 and Carotid Artery Intima Media Thickness In Chronic Kidney Disease Clin Lab. 2015;61(8):1061-70 3. Yılmaz G, Ustundag S, Temlzoz 0, Sut N, Demir M, Ermiş V, Sevine C, Ustundag A.
 • Pleuroperitoneal Leak Complicating Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: A Case Report J Med Cases, 2015; 6(3): 101-104 Ustundag S, Ustun F, Yilmaz G, Narll E, Harari AA.
 • Spinningin Neden Olduğu Rabdomiyoliz Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2014;6:1-2 Özkara İÖ, Yılmaz G, Sevinç C.
 • Evaluation of Respiratory Functions in Subclinical and Clinical Hypothyroidism J Turgut Ozal Med Çent 2013;(1):8-11 Yılmaz G, Adaş M, Helvaci A, Altintas N, Gunaldi M,
 • Alteration in Serum levels of selenium and glutathione peroxidase in acute myocardial infarction Oxid Antioxld Med Sci 2012;0(0):0-0 Gunaldi M, Helvaci A, Zorlu M, Kiskac M, Ekmen M, Yilmaz G.
 • Fibrat Kullanımına Bağlı Rabdomiyoliz Gelişimi İle İlişkili Akut Böbrek Yetersizliği İst Tıp Fak Derg 2011;74:1 Yılmaz G, Çavuş T, Çakır H, Narlı E

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55