Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya
 • 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2006 Medipol Hastanesi / Biyokimya Uzmanı
 • 2002 - 2014 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Biyokimya Uzmanı
 • 2001 - 2002 İstinye Devlet Hastanesi / Biyokimya Uzmanı
 • 1997 - 1998 Bolu 3 No''lu Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 1990 - 1997 Bolu Devlet Hastanesi Acil Servis / Acil Hekimi
ÜYELİKLER
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muayene Komisyonu Üyesi (2005-2011)
 • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Eksternal Kalite Kontrol Programı Değerlendirme Ekibi Üyesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Evaluation of vascdothelial growth factor levels in rheumatoid arthritis patients, with and without joint swelling; a comparison with erythrocyte with erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, rheumatoid factor and anti-cyclic citruillnated protein. Turkish Journal of Biochemistry 2017. DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2016-0308. Print ahead. Gümüş A, Coşkun C, Öztürk Emre H, Temel M, Berçik İnal B, Seval H, Erdoğan Döventaş Y, Koldaş M
 • Oxidative Stress in osteoarthritis Cartilage; A Comparative Study /Osteoartrit Kıkırdağında Oksidatif Stres; Karşılaştırmalı Çalışma. European Journal of Basic Medical Sciences 2014; 4(3): 83-8. Kural A, Kural C, Cetinus ME, Ercin E, Seval H, Koldaş M
 • Serum hepcidin, iron metabolism and infection parameters in children with anemia of inflammation and with iron deficiency anemia. Turkish Journal of Biochemistry 2014; 39(4): 529-33. Selçuk Duru N, Seval H, Çivilibal M, Koldaş M, Elevli M.
 • Advanced glycation end-products and advanced oxidation protein products in patients with insulin dependent diabetes mellitus and first degree relatives. Medical Journal of Bakirkoy 2011; 7(4): 130-5. Kural A, Toker A, Seval H, Döventaş Y, Basınoğlu F, Koldaş M, Sağlam ZA.
 • Serum lnterleukin-6 and Adiponectin Levels in Patients with Active or Inactive Behcet''s Disease/ Aktif ya da İnaktif Behçet Hastalığı Bulunan Hastaların Serum İnterlökin-6 ve Adiponektin Seviyeleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010; 30(6): 1837-44. Etem A, Yildirmak S, Onalan EE, Baran F, Seval H, Koldas M, Çakmak M, Gürel MS, Yenice N.
 • The Relationship Between Fibronectine Levels and Oxidation - Glycosylation End Products in Type 1 Diabetic Patients Erciyes Medical Journal 2010; 32(2): 81-6. Basınoglu F, Kural A, Sağlam ZA, Koldaş M, Döventas YE, Seval H, Coşkun C, Ozturk H
 • Levels of CK-MB and troponin I in patients who underwent percutaneous transluminal coronary angioplasty / Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri. Medical Bulletin of Haseki 2010; 48(2): 68-71. Yılmaz I, Kural A, Seval H, Yamak N, Yamak M, Koldaş M.
 • The association of TAFI (Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor) with insulin resistance and components of metabolic syndrome in patients with metabolic syndrome. Turkish Journal of Medical Sciences 2010; 40(6): 857-64. Kural A, Omma A, Seval H, Koldas M, Yiğit N, Omma T.
 • Measurement uncertainty in clinical biochemistry. Clinical Biochemistry 2009; 42(4-5): 330. Gungor M, Kural A, Seval H, inal BB, Coşkun C, Ozturk H, Koldas M.
 • Can We Predict the Birth Weight and Pregnancy Complications by Using Serum PAPP-A Level? Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics 2008; 18(6): 372-6. Dane B, Afacan I, Dane C, Seval H, Kıray M, Çetin A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55