Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Ankara Etlik Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2020 Özel Bursa Anadolu Hastanesi
 • 2017 - 2018 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2014 - 2017 Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
 • 2013 Uşak Medical Park Hastanesi
 • 2013 - 2014 Kars Kafkas Üniversitesi / Yardımcı Doçent
 • 2012 - 2013 Afyon Şuhut Devlet Hastenesi / Mecburi Hizmet
 • 2011 - 2012 Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Utility of Feticide Procedure to Shorten the Induction-to-Abortion Interval in Medical Abortion. Gynecol Obstet Invest. 2019;84(1):64-70. Akkurt MO, Akkurt I, Yavuz A, Yalcin SE, Coskun B, Sezik M.
 • Amfizematöz Vajinit: Klinik, Ultrasonografi, Patoloji ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Smyrna Tıp Dergisi 2018: 1: 57-60. Fatma Nurgül Taşgöz, Elmas Korkmaz, İltaç Akkurt, Muzaffer Temur, Taşkın Erkin Üresin, Tayfur Çift.
 • Prediction of maternal near-miss in placenta previa: a retrospective analysis from a tertiary center in Ankara, Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Feb;31(3):370-375. Coskun B, Akkurt I, Dur R, Akkurt MO, Ergani SY, Turan OT, Coskun B.
 • Can we consider cesarean myomectomy as a safe procedure without long-term outcome? J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Aug;30(15):1855-1860. Akkurt MO, Yavuz A, Eris Yalcin S, Akkurt I, Turan OT, Yalcin Y, Sezik M.
 • Maternal serum ferritin as a clinical tool at 34-36 weeks'' gestation for distinguishing subgroups of fetal growth restriction. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Feb;30(4):452-456. Akkurt MO, Akkurt I, Altay M, Coskun B, Erkaya S, Sezik M.
 • Prenatal diagnosis of rare co-occurrence of congenital diaphragmatic hernia and aortic coarctation. Cukurova Med J. 2017: 42: 376-379. Akkurt MO, Yavuz A, Yalcin SE, Akkurt I, Sezik M.
 • Reliability of posterior-left atrium space index measurements during 20-24 weeks of gestation in structurally normal fetuses. J Perinat Med. 2016 Aug 1;44(6):613-7. Akkurt MO, Yavuz A, Akkurt I, Karakoc G, Sezik M.
 • A comparison of the effects of the most commonly used tocolytic agents on maternal and fetal blood flow. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Jun;13(2):85-89. Güden M, Akkurt MÖ, Eriş Yalçın S, Coşkun B, Akkurt I, Yavuz A, Yirci B, Kandemir NÖ
 • The evaluation of risk factors for failed response to conservative treatment in tubo-ovarian abscesses. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015 Nov 2;16(4):226-30. Akkurt MÖ, Yalçın SE, Akkurt İ, Tatar B, Yavuz A, Yalçın Y, Akgül MA, Kayıkçıoğlu F.
 • Uterine Serous Papillary Carcinoma: A Retrospective Analysis of 22 Cases. Gynecol Obstet Reprod Med. 2008:14; 30-25. Demir Özbasar, Serap Bozok, Taner Turan, İltac Küçükelçi, Gökhan Tulunay, Şadıman Altınbaş, Nurettin Boran, Ömer Faruk Demir, Mehmet Faruk Köse.
 • The factors which is predict the response to neoadjuvant chemotherapy in stage IB2 cervical cancer. J Turk Ger Gynecol Assoc 2008;9(3):152-157. Nejat Özgül, Taner Turan, Iltaç Küçükelçi, Gökhan Tulunay, Nurettin Boran, Süha Özer, Iskender Kög, Mehmet Faruk Köse
 • Jinekolojik onkolojide first-line kemoterapide kullanılan kombinasyonların hematolojik toksisite profillerinin karşılaştırılması Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. Yıl 2006, Cilt 9, Sayı 4, Sayfalar 91 96. Taner Turan, İltaç Küçükelçi, Nejat Özgül, Serap Bozok, Nurettin Boran, Gökhan Tulunay, İskender Kög, M. Faruk Köse

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55