Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 1997 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği / Doçent
 • 1981 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 1979 Fransa Strazburg Louis Pasteur Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Fransız Uzmanlık Belgesi
 • 1976 Strasburg Lois Pasteur Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1967 Galatasaray Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Belçika Antwerp Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / The bag in the lens eğitimi (Prof. Dr. M.J. Tassignon)
 • 2012 - 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2002 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği / Göz bankası yöneticiliği eğitimi
 • 2001 - 2012 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği / Klinik Şefi
 • 1991 - 1994 İstanbul Üniversitesi Elektro-Nöro-Fizyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 1989 Belçika Brüksel Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Retina hastalıkları ve Nöro-oftalmoloji
 • 1986 - 2001 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği / Klinik Şef Yardımcısı
 • 1983 - 1986 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği / Baş asistan
 • 1982 İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesi (GATA) Göz Hastalıkları Kliniği / Uzman Doktor
 • 1981 Senegal Dakar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği / Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • European Society of Cataract and Refractive Surgery
 • American Academy of Ophthalmology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of the effect of W-shaped and linear skin incisions on scar visibility in bilateral external dacryocystorhinostomy Clin Ophthalmol. 2014; 20;8:415-9. Ekinci M, Ca?atay HH, Gokce G, Ceylan E, Keleş S, Cakici O, Oba ME, Yazar Z.
 • Reduction of conjunctival fibrosis after trabeculectomy using topical-lipoic acid in rabbit eyes J Glaucoma. 2014;23:372-379. Ekinci M, Cagatay HH, Ceylan E, Keles S, Koban Y, Gokce G, Huseyinoğlu U, Ozcan E, Oba ME
 • Retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex thickness in patients with type 2 diabetes mellitus. Indian J Ophthalmol. 2014;62:719-20. Demir M, Oba E, Sensoz H, Ozdal E.
 • Results of intravitreal triamcinolone acetonide in patients with macular edema secondary to branch retinal vein occlusion. Int J Clin Pharm. 2014;36:438-42. Demir M, Oba E, Guven D, Acar Z, Cinar S.
 • The use of polypropylene suture as a frontalis suspension material in all age groups of ptosis patients. J Invest Surg. 2014 ;27:240-4. Cagatay HH, Ekinci M, Apil A, Arslan B, Pamukcu C, Oba ME, Demir M.
 • Katarakt Cerrahisinde Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi. Turk J Ophthalmol, 2011;41:286-90 Gürsel-Özkurt Z, Oba E, Dirim A.B, Odabaşı M, Tiryaki S.
 • Fakoemülsifikasyon cerrahisinde 3, 0 mm ve 4.1 mm korneal kesilerinin astigmatizma üzerine etkisi. TOD Dergisi 2010; 40:34-38. Fındık H, Oba E, Gülkılık G, Arslan B
 • Diffüz diyabetik maküla ödeminde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu:Erken dönem sonuçlar. TOD Dergisi 2010;40: 145-150. Uslu C, Gülkılık G, Oba E, Aslan B
 • Oküler hipertansiyon hastalarında santral korneal kalınlığı ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı arasındaki korelasyonun incelenmesi. TOD Dergisi 2010;40: 151-155. Arslan B, Oba E, Gülkılık G, Fındık H.
 • Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Bağlı Subfoveal Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Terapi Geç Dönem Sonuçları. Medikal Network Oftalmoloji, 2009;16: 164-168 C.Uslu, G.Gülkılık, Oba E, Yiğit U, Çağatay H.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55