Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçent Doktor
 • 2018 Kings College of London, Assisted Conception Unit / IVF ve Reproduktif Endokrinoloji
 • 2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi / İnfertilite ve Tüp Bebek Eğitimi
 • 2006 World Association of Laparoscopic Surgeons /Laparoskopi ve Histeroskopi Eğitimi
 • 2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2019 Gürgan Clinic Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi
 • 2016 - 2019 Liv Hospital Ankara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 2008 - 2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi
 • 2000 - 2009 Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi
ÜYELİKLER
 • ASRM(American Society for Reproductive Medicine)
 • ÜTD (Üreme Tıbbı Derneği)
 • TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Systematıc and standardızed hysteroscopıc endometrıal ınjury for treatment of recurrent ımplantatıon faılure Reproductive BioMedicine Online (2019) Gürgan, T., Kalem, Z., Kalem, M. Namlı Kalem, Ruso, H., Benkhalifa, M., & Makrygiannakis, A.
 • ). Investigation of possible maternal and fetal factors which affect umbilical coiling index The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 32(6), 954-960. (2019) Namli Kalem, M., Kalem, Z., Akgun, N., Yuce, E., & Aktas, H.
 • Maternal nutrition and reproductive functions of female and male offspring Reproduction, 156(4), 353-364 (2018) Kalem, Z., Kalem, M. N., Anadol, E., Bakırarar, B., Yılmaz, C., Elmas, Ç., ... & Gurgan, T.
 • ADAMTS 1, 4, 12, and 13 levels in maternal blood, cord blood, and placenta in preeclampsia Hypertension in pregnancy, 37(1), 9-17 (2018) Namlı Kalem, M., Kalem, Z., Yüce, T., & Soylemez, F.
 • Fresh versus frozen-thawed blastocyst transfer in high responders Ginekologia polska, 89(8), 407-413 (2018) Kalem, Z., Kalem, M. N., Ruso, H., Bakirarar, B., & Gurgan, T.
 • The effect of progesterone use in the first trimester on fetal nuchal translucency Journal of the Turkish German Gynecological Association, 19(1), 29 (2018) Kalem, M. N., Kalem, Z., Bakırarar, B., Ergün, A., & Gurgan, T.
 • The Effect of Stress Incontinence Operations on Sexual Functions: Laparoscopic Burch versus Transvaginal Tape-O. Gynecology and minimally invasive therapy, 7(3), 108. (2018) Gümüş, İ., Kalem, M. N., Kalem, Z., Surgit, O., & Köşüş, A.
 • Comparison of Melatonin Levels in the Colostrum between Vaginal Delivery and Cesarean Delivery American journal of perinatology, 35(05), 481-485 (2018) Kalem, M. N., Kalem, Z., Yuce, T., Bakırarar, B., & Söylemez, F.
 • Adamts 1, 4, 5, 8, and 9 in Early Pregnancies. Fetal and pediatric pathology, 36(5), 387-399 (2017) Namli Kalem, M., Kalem, Z., Bakirarar, B., & Demircan, K.
 • Chemokine (CC motif) ligand-2 (CCL2) and oxidative stress markers in recurrent pregnancy loss and repeated implantation failure Journal of assisted reproduction and genetics, 34(11), 1501-1506 (2017) Kalem, M. N., Akgun, N., Kalem, Z., Bakirarar, B., & Celik, T.
 • The relationship between postmenopausal women?s sclerostin levels and their bone density, age, body mass index, hormonal status, and smoking and consumption of coffee and dairy products. Archives of gynecology and obstetrics, 295(3), 785-793 (2017) Kalem, M. N., Kalem, Z., Akgun, N., & Bakırarar, B.
 • Effect of metformin and oral contraceptives on polycystic ovary syndrome and IVF cycles. J Endocrinol Invest. 2017 Jul;40(7):745-752. Kalem, M.N., Kalem Z., Gurgan T.
 • Prenatal multivitamin supplementation increases birth weight International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 6(6), 2148-2153. (2017) Kalem, M. N., Kamalak, Z., Kosus, N., Kosus, A., & Kalem, Z.
 • Factors affecting the rates of caesarean sections in cases with premature rupture of membranes (PROM) at term Journal of Obstetrics and Gynaecology, 37(5), 585-590 (2017) Namli Kalem, M., Köşüş, A., Kamalak, Z., Köşüş, N., & Kalem, Z.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55