Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 University of North Carolina Oral and Maxillofacial Surgery, Chapell Hill, USA
 • 2001 Bonn University Oral and Maxillofacial Surgery, Bonn, Germany
 • 1999 Marien Hospital Facial Plastic and Maxillofacial Surgery, Stuttgart, Germany
 • 1997 Armand - Trousseau Hospital Facial Surgery, Paris, France
 • 1990 Guys Hospital Oral and Maxillofacial Surgery, London, UK
 • 1989 Medical University of South Carolina Oral and Maxillofacial Surgery Charleston, USA
 • 1986 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 • 1982 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 Acıbadem Üniversitesi / Profesör
 • 2004 Genia Klinik / Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı
 • 2004 - 2007 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Dekan
 • 1994 - 2016 Marmara Üniversitesi Ağız ve Çene Cerrahisi ve Cerrahi İmplantoloji / Profesör
 • 1994 - 1996 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Dekan Yardımcısı
 • 1994 - 2016 Marmara Üniversitesi Cerrahi İmplantoloji / Bilim Dalı Başkanı
 • 1991 - 1994 Selçuk Üniversitesi Ağız ve Çene Cerrahisi / Doçent
 • 1991 - 1994 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Müdür yardımcısı
 • 1986 - 1990 Pasteur Hastanesi / Çene Cerrahisi Uzmanı
 • 1986 - 1987 Gümüşsuyu Asker Hastanesi / Çene Cerrahisi Uzmanı
ÜYELİKLER
 • International Association for Oral and Maxillofacial Surgeons ( IAOMS)
 • SORG Academy, Strasbourg Osteosentez Arastırma Grubu / Öğretim Üyesi
 • American Association for Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS)
 • AO/OSIF Craniomaxillofacial Surgery / Öğretim Üyesi
 • Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanı (AÇBİD) 2011-2013
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Bone healing after biodegradable mini-plate fixation. Acta Cir Bras. 2016 Jun;31(6):364-70. doi: 10.1590/S0102-865020160060000001. PubMed PMID: 27355742.
 • Implant Rehabilitation for Extremely Atrophic Maxillae (Cawood Type VI) with Le Fort I Downgrafting and Autogenous Iliac Block Grafts A 4-year Follow-up Study. Int J Oral Maxillofac Implants.2016 Nov-Dec;31(6):1415-22. doi: 10.11607/jomi.4740. PubMed PMID: 27525522.
 • Comparative study in patients with symptomaticninternal derangements of the temporomandibular joint: analgesic outcomes of arthrocentesis with or without intra-articular morphine and tramadol. Br J Oral Maxillofac Surg. 2015 Apr;53(4):316-20. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.12.018. PubMed PMID: 25623934.
 • Simple technique to minimise facial scarring during extraoral mandibular distraction. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jan;50(1):e11-2. doi: 10.1016/j.bjoms.2011.05.016. PubMed PMID: 21703739.
 • Does ultrasonic resorbable pin fixation offer predictable results for augmentation eminoplasty in recurrent dislocations? J Oral Maxillofac Surg. 2014 Aug;72(8):1468-74. doi: 10.1016/j.joms.2014.03.030. PubMed PMID: 25037183.
 • Comparison and validation of finite element analysis with a servo-hydraulic testing unit for a biodegradable fixation system in a rabbit model. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jan;43(1):32-9. doi: 10.1016/j.ijom.2013.06.007. PubMed PMID: 23867254.
 • A novel anchorage technique for transnasal traction in rigid external maxillary distraction. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Dec;51(8):e269-71. doi: 10.1016/j.bjoms.2012.10.006. PubMed PMID: 23131795.
 • Evaluation of temporomandibular jointdisc-repositioning surgery with Mitek mini anchors. Natl J Maxillofac Surg. 2013 Jul;4(2):188-92. doi: 10.4103/0975-5950.127649. PubMed PMID: 24665174; PubMed Central PMCID: PMC3961893.
 • Rigid external maxillary distraction and rhinoplasty for pyknodysostosis. J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):901-4. doi: 10.1097/SCS.0b013e31820f7f3c. PubMed PMID: 21558928.
 • Preprosthetic Surgery and Oral Soft Tissue Surgery in? Oral and Maxillofacial Surgery edited by Andersen L, Kahnberg K-E, Pogrel A.; Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2010, (ISBN: 978-1-4051-7119-9) Selçuk Basa

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55