Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2002 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1996 Kanuni Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Özel Nöropsikiyatri Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Frequency of Synthetic Cannabinoid Use and Its Relationship with Socio-Demographic Characteristics and Treatment Outcomes in Alcohol- and Substance SubstanceDependent Inpatients: A retrospective study Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(4):348-54 Serdar Nurmedov, Onat Yilmaz, Asli E. Darcin, Onur C. Noyan, Nesrin Dilbaz.
 • Relationship with clinical features of the male dependent patients and their parent''s attachment style and locus of control Bağımlılık Dergisi. Published Online : Dec 30, 2015 Serdar Nurmedov, Asli E Darcin, Turgut Can Erol, Onur Noyan, Onat Yilmaz, Nesrin Dilbaz
 • Thalamic and Cerebellar Gray Matter Volume Reduction in Synthetic Cannabinoids Users. Eur Addict Res 2015;21:315-320 (DOI:10.1159/000430437) Nurmedov S. Metin B. Ekmen S. Noyan O. Yilmaz O. Darcin A. Dilbaz N.
 • Diagnosıs Of Attentıon Deficit And Hyperactıvıty Disorder Among Patients With Substance Use Disorder And Associatıon With Sociodemographic And Clinical Characteristics: A Retrospective Study The Journal of Neurobehavioral Sciences Volume 2 / Number 2 / 2015 Serdar Nurmedov, Onur C Noyan, Aslı E Darçın, Onat Yılmaz, Nesrin Dilbaz.
 • Smartphone Addiction in Relation with Social Anxiety And Loneliness Among University Students İn Turkey European Psychiatry, 2015 30: 505 A Enez Darcin, C Noyan, S Nurmedov, O Yilmaz, N Dilbaz.
 • Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerindeTürkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16(Özel sayı.1):73-81 Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz, Nesrin Dilbaz
 • When ıs the approprıate tıme for famılıes to be ınvolved ın addıctıon treatment; from the begınnıng? a retrospectıve evaluatıon of ınpatıents ın a prıvate hospıtal. The Journal Of Neurobehavıoral Scıences Volume 2 / Number 3 / 2015 Onat Yılmaz, Serdar Nurmedov, Cemal Onur Noyan, Asli Enez Darcın, Nesrin Dilbaz, Nevzat Tarhan.
 • Psychiatric comorbidity among inpatients in an addiction clinic and its association with the process of addiction Düşünen Adam:The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015 28 (3); 196-203 Asli Enez Darcin, Serdar Nurmedov, Cemal Onur Noyan, Onat Yilmaz, Nesrin Dilbaz
 • Bipolar Bozukluk ve Madde Kullanım Bozukluğu Eştanısı Tanı ve Tedavisi Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2014;7(2):85-92. Aslı ENEZ DARÇIN, Serdar NURMEDOV.
 • Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2014;7(2):44-50 Serdar NURMEDOV, Aslı ENEZ DARÇIN, Cemal Onur NOYAN.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55