Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2011 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 1997 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
 • 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2003 MD Anderson Kanser Merkezi Houston-Texas / Visiting Scientist
 • 2000 - 2005 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1997 - 1999 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Öğretim Görevlisi
 • 1993 - 1997 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
 • 1992 - 1993 Babaeski Devlet Hastanesi, Hacılar Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 1989 - 1990 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Pratisyen Hekim
 • 1987 - 1989 Muş Malazgirt Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Onkology)
 • Türk Onkoloji Derneği
 • Erciyes Kan Hastalıkları ve Kanser Derneği
 • Türk Onkoloji Grubu Derneği
 • Deneysel ve Klinik Araştırma Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Whole abdominal field versus standard field radiotherapy plus concomitant and Adjuvant Chemotherapy for Patients with Locally Advanced Gastric Cancer J Radiat Res. 52(2):168-75 (2011). Orhan O., Eroglu C, Kaplan B., Ucar K., Altinbas M., Özkan M., Unal D., Yildiz OG.,
 • Multiple Gastrointestinal Stromal Tumors and Their Association with other Rare Tumors:Case Report" Gastroenterohepatoloji 30(1): 361-367 (2010). Soyuer, I., Taşdemir, A., Öztürk, F., Gürsoy, Ş., Artış, T., Dikilitaş, M., Gököz Doğu, G., Soyuer, S., Karahan, İ., Bayram, F.
 • Prognostic significance of CD9 expression in locally advanced gastric cancer treated with surgery and adjuvant chemoradiotherapy. Pathol Res Pract. 206(9), 607-10 (2010). Soyuer S., Soyuer I., Unal D., Ucar K., Yildiz O.G., Orhan O.
 • Human epidermal growth factor receptor 2 oncoprotein expression in breast cancer patients from central Anatolia, Turkey Asia-Pac J Clin Oncol. 5(3), 206-211 (2009) Coşkun HS., Altinbas M., Er O., Ozturk F., Karaman H., Soyuer S., Özkan M., Soyuer I.
 • Which urine marker test provides more diagnostic value in conjunction with standard cytology- ImmunoCyt/uCyt+ or Cytokeratin 20 expression Diagn Pathol. 26, 4:20 (2009). Soyuer I., Sofikerim M., Tokat F., Soyuer S., Ozturk F
 • Protective effects of caffeic acid phenethyl ester on radiation induced lung injury in rats Clin Invest Med. 31(5), E242-7 (2008). Yildiz OG., Soyuer S., Saraymen R., Eroglu C.
 • Glioblastoma Multiforme''li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Eş Zamanlı Temozolomide Adjuvan Temozolomid İlavesinin Tedavi Sonuçlarına Katkısı International Journal of Hematology and Oncology 18(2): 65-73 (2008). Eroglu C, Soyuer S., Yildiz OG., Orhan, O., Kaplan, B., Özkan, M., Menkü, A.
 • Rezeke Edilemeyen Lokal İleri Evre (IIIA-B) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Haftalık Gemcitabin ± Sisplatinle Eşzamanlı (Konkomitant) Radyoterapi Uygulaması International Journal of Hematology and Oncology 17(4): 193-203 (2007) Orhan, O., Eroğlu, C, Kaplan, B., Er, Ö., Yıldız, OG., Soyuer, S., Gündoğ, M., Özkan, M.
 • Gastrektomi sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanan mide karsinomlu olgularda NF-KB''nin prognostik önemi" Türk Onkoloji Dergisi 22(2), 69-73 (2007). Yıldız, O.G., Soyuer, S., Soyuer, I., Uçar, K., Gündoğ, M., Kaplan, B., Özkan, M.
 • Serum tumor markers in small cell lung carcinoma patients treated with cyclophosphamide, epirubicin and vincristine combination Turkish Journal of Cancer, 35(2), 81-87 (2005). Coşkun, H.Ş., Er, Ö., Altınbaş, M., Özkan, M., Soyuer, S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55