Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
 • 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Turkish expcricncc with thcrapcutic plasma cxchangc: A national survey Transfus Apher Sci. 2019 Apr 23. pii: Sl473-0502( 19)30064-3. doi: Albayrak M. Ocakci S. Bulaman Z. Sönmez M. Karakuş V. Gökmen Sevindik O, Berber I, Doğu Mil, (iulturk E, Ulaş T. Pay/in B, Kuku I, Cagirgan S, Ahunla*
 • Autologous stem celi transplantation and stem cdl mobilization kinctics in eldcrly paticnts vvith B celi non-Hodgkin lymphoma Transfus Apher Sci. 2017 Dcc:56(6):8l4-818.doi: 10.1016/ j.transci.2017.11.012. Doğu MH. Cagirgan S, Ocakci S. Kaya AH. Ilkkilic K. Sanli NM. Kahraman S, Eren R. Tekgunduz E. Hacioglu S. Kaynar L. Erkurt MA. Ahun tas F.
 • Age does not matter: Mobilization and harvesting arc safc and cffcctivc for eldcrly allogcncic peripheral hematopoietic stem celi dunors Transf Apher Sci. 2017 Dcc:56(6):825-828.doi: 10.1016/j.transci. 2017.11.014. Ocakci S. Kahraman S, Cagirgan S.
 • Hodgkin Ienfoma vc non-Hodgkin lenlfoma hastalarında ESHAP vc R-KSHAP kemotcrapilcrinin mobilizasyon etkinliği açısından karşılaştırılması DF.U Tıp fakültesi dergisi 201125:3. Serkan Ocakci. Seçkin Cagirgan. Murat Tombuloglu. Guray Saydam
 • Non-llodking?s lymphoma with bone involvement: a single çenter experiencc with 18 patienLs Türk J Hcmatol 201027:29-33 Filiz Vural. Nur Akad Soyer, Pinar Ozcn. Ayhan Dönmez, Serkan Ocakci, Guray Saydam, Seçkin Cagirgan, Murat Tombuloglu
 • POEMS Sendromu: Olgu sunumu Türk Norol Derg. 2010; 16:159-162. Figen Gokcay, Rami/ Ahmedov, Aslı Koskderelioglu. Bengu Gerçek er. Scrkan Ocakci. Ahmet Ciokcay
 • Rituximab or not. A historical comparison of ESHAPand R-ESHAP as mobilisation regimen in 84 patients Bone Marrovv I ransplantation. March 2009, volüme 43. supplcmcnt I S387. S.Ocakci. C.Acarlar, B.Arik. M.Tombuloglu, S.Cagirgan
 • Sjogrcn Scndromunda hematolojik bulgular Türkiye Klinikleri J Immunol Rhcumatol-Spccial Topics. 2008, l(l):81-83. Serkan Ocakci. Guray Saydam
 • Gastric and non-gastric marginal zone B-ccll lymphoma of mucosa associated lymphoid tissuc: A single ccntcr c.\perience Türk J Hcmaiol 200724:57-63 Filiz Vural, Serkan Ocakci. Senem Dubova. Nur Akad Soyer, (iurav Saydam. Seçkin Cagirgan, Yavuz Anacak. Mine Hckimgil, Ayhan Dönmez. Murat Tombulog
 • Cctuximab plus irinotecan in rcfractory metastatic colorcctal cancer. 2nd ISC International Confercnce on Cancer Thcurapcutics Abstract book. POII/23, İstanbul. Turkcy.2005. Bülent Karabulut. Serkan Ocakci. Ruchan Uslu. Ulus A. Sanli. Erhan Gökmen, Erdem Goker

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55