Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 Soma Devlet Hastanesi Manisa / Uzman Doktor
 • 2017 - 2019 Çine Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2017 - 2017 Tatvan Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2017 - 2017 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD / Uzman Doktor
 • 2011 - 2017 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD / Araştırma Görevlisi
 • 2010 - 2011 Aslanapa Toplum Sağlığı Merkezi / Başkan Yardımcısı
ÜYELİKLER
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hodgkin''s Lymphoma Mimicking Chronic Osteomyelitis Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2021. doi: 10.4274/mjima.galenos.2021.2021.13 Deniz Akyol, Sinan Mermer, Hüsnü Pullukçu, Oğuz Reşat Sipahi, Dündar Sabah, Meltem Isıkgoz Tasbakan.
 • Ceftaroline versus Vancomycin in The Treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in an Experimental MRSA Meningitis Model. J Glob Antimicrob Resist. 2020 Feb 14. pii: S2213-7165(20)30027-8. doi: 10.1016/j.jgar.2020.02.001. Mermer S, Turhan T, Bolat E, Aydemir S, Yamazhan T, Pullukcu H, Arda B, Sipahi H, Ulusoy S, Sipahi OR
 • Is every foot wound a diabetic foot infection in diabetic patients? A Case Of Kaposi Sarcoma. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2019. DOI: 10.4274/mjima.galenos.2019.2019.19 Şevki Çetinkalp, Sinan Mermer, ilgen Ertam Sağduyu, Taner Akalın, Meltem Işıkgöz Taşbakan.
 • Multidrug Resistant Bone-joint Tuberculosis: Difficult Process İn Diagnosis and Treatment Flora 2019. İD: 001282040068130 eltem Işıkgöz Taşbakan, Sinan Mermer. Cengiz Çavuşoğlu, Mehmet Sezai Taşbakan, Gülşen Mermut, Hüsnü Pullukçu
 • A Case Report: Mycobacterium fortuitum spodylodiscitis. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2018 7 :7 Sinan Mermer, Cengiz Cavusoglu, Selin Bardak Ozcem, Meltem Tasbakan, Husnu Pullukcu, Bilgin Arda, Tansu Yamazhan, Sercan Ulusoy, Oğuz Reşat Sipahi
 • Tigecycline in the treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii meningitis: Results of the Ege study. Clin Neurol Neurosurg. 2018 Sep 10:172:31-38. Sipahi OR1, Mermer S2, Demirdal T3, Ulu AC, Fillatre P, Ozcem SB6, Kaya Ş7, Şener A8, Bulut C9, Tekin R10, Kahraman H11, Ozgiray E12, Yurtseven T12,
 • Variables determining mortality in patients with Acinetobacter baumannii meningitis/ventriculitis treated with intrathecal colistin Clin Neurol Neurosurg. 2017 Feb; 153:43-49. Ceylan B, Arslan F, Sipahi OR, Sunbul M, Örmen B, Hakyemez İN, Turunç T, Yıldız Y, Karsen H, Karagöz G, Tekin R, Hizarci B, Turhan V, Şenol S,
 • Intralesional epidermal growth factor therapy for diabetic foot ulcers: an evaluation of 15 cases Türk J Med Sci (2017) 47: ©TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1703-153 Meltem IŞIKGÖZ- TAŞBAKAN, Ilgın YILDIRIM-ŞİMŞİR, Sinan MERMER, Serhat UYSAL, Murat ÖZTÜRK, Şevki ÇETİNKALP
 • Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae meningitis: A case report J Chemother. 2016 Oct;28(5):454-5. Mermer S, Aydemir S, Ozgiray E, Sipahi OR
 • Kocuria rosea meningitis Surg Infect (Larchmt). 2014 Oct;15(5):659. Sipahi OR, Mermer S, Aydemir S, Ozgiray E, Çilli F, Öner K.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55