Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Kardiyoloji Ünitesi - Eğitim Görevlisi
 • 2018 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Kardiyoloji Ünitesi - Kardiyoloji Uzmanı / Baş Asistan
 • 2013 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Kardiyoloji Ünitesi - Doçent Doktor
 • 2013 New York Mount Sinai Hospital - Girişimsel Kardiyoloji
 • 2003 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1988 Konya Gazi Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2017 S.B. Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği - Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyonu Laboratuvarinin Kurulmasi Ve Faaliyete Geçirilmesi Amaciyla Geçici Görevlendirme
 • 2003 - 2013 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Kardiyoloji Ünitesi - Kardiyoloji Uzmanı
 • 1998 - 2003 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Kardiyoloji Ünitesi - Kardiyoloji Uzmanı
 • 1996 - 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü - A.B.D Araştırma Görevlisi
 • 1994 - 1996 Konya Akören ilçesi Sağlık Ocağı - Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği - ESC
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A Giant Isolated Cardiac Hydatid Cyst in the Interventricular Septum Korean Circulation Journal Nuran Gunay, Lutfi Ocal, Sukru Aksoy, Ahmet Oguz Baktir, Nurgul Keser
 • Successful primary percutaneous coronary intervention in a centenarian patient with acute myocardial infarction: A casereport and literature review CardioVascular Journal of Africa Sukru Aksoy, Yalcin Velibey; Bayram Koroglu; Metin Cagdas; Ozge Guzelburc; Nese Cam, MD; Mehmet Eren
 • Severity of periodontitis in patients with isolated coronary artery ectasia: a case control study International Heart Journal Ufuk Gurkan, Selcan Yağmur, Haldun Akgoz, Sukru Aksoy, Dilaver Oz, Sukru Akyuz, Hale Yılmaz, M. Baran Karatas, Osman Bolca
 • Echocardiographic Assessment of Right Ventricular Function Before and After Surgery in Patients with Pectus Excavatum and Right Ventricular Compressio Thorac Cardiovasc Surg Gürkan U, Aydemir B, Sukru Aksoy, Akgöz H, Tosu AR, Oz D, Güngör B, Yılmaz H, Bolca O.
 • Oxidative stress and severity of coronary artery disease in young smokers with acute myocardial infarction Cardiology Journal Sukru Aksoy, N. Çam, U.Gurkan, D.Oz, K.Özden, S. Altay, G. Durmus, M.Agirbasli
 • A Rare Cause of Chest Pain: Acute Pericarditis Associated with Clozapine Treatment Kafkas Journal of Medical Sciences Tolga Sinan Güvenç, Sukru Aksoy, Rengin Çetin, Baran Karata?, Erkan İlhan, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
 • Diyabetik Kardiyomiyopati; Review Diyabet Forumu Dergisi Sukru Aksoy, Cihan Şengül, Dursun Duman
 • Primer perkütan girişim uygulanan miyokard infarktüslü hastalarda Clopidogrel rezistansının ve doz artışına rağmen devam etmesinin kardiyovasküler ola MN Kardiyoloji Dergisi D.Öz, E.Poyraz, H.Aksu, H.Hasdemir, H.B. Erer, Sukru Aksoy, A.Narin
 • Sol ön inen koroner arterin diyagonal dalında görülen myokardiyal köprüleşme anomalisi ve perkütan koroner girişim uygulaması MN Kardiyoloji Dergisi . U.Gürkan, Sukru Aksoy, D.Öz, H.Yılmaz, O.Bolca
 • Sağ sinüs valsalvadan çıkan sol koroner arter anomalisi: İyi huylu seyir MN Kardiyoloji Dergisi D.Öz, Sukru Aksoy, U.Gürkan, N.Özer, E.Poyraz

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55