Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Doçent Doktor
 • 2015 Felow of European Board of Urology / Brüksel, Belçika
 • 2012 Global Robotics Institute / Florida, ABD / Klinik Gözlemci
 • 2011 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2010 Ostfildern-Ruit Üroloji Kliniği / Esslingen, Almanya / Klinik gözlemci
 • 2009 Charité-Universitätsmedizin Üroloji Kliniği / Berlin, Almanya
 • 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 0 Cleveland Clinic, Fonksiyonel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kliniği / Klinik gözlemci / Cleveland, Ohio, ABD
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2018 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Uzmanı
 • 2006 - 2011 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Üroloji Derneği, 2016
 • Amerikan Üroloji Derneği, 2011
 • Avrupa Üroloji Derneği, 2006
 • Dünya Üroloji Derneği (SIU) 2018
 • Üroonkoloji Derneği, 2011
 • Ürolojik Cerrahi Derneği, 2014
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pathologic Outcomes of Candidates for Active Surveillance Undergoing Radical Prostatectomy:Results from a Contemporary Turkish Patient Cohord Özdal, Bekiroğlu Gülnaz Nural, Türkeri Levent Association, Turkey Members Of Urooncology (2017).Urologia Internationalis, 100(1), 43-48., Doi: Tinay İlker, Aslan Güven, Kural Ali Riza, Özen Abdurrahim Haluk, Akdoğan Bülent, Yildirim Asif, Ongün Ş Akir, Özkan Tayyar Alp, Zorlu Ferruh, Dillioğlugil
 • Preventive effect of intravesical ozone supplementation on n-methyl-n nitrosourea-induced non-muscle invasive bladder cancer in male rats Kürşat, Dillioğlugil Özdal EXPERIMENTAL ANIMALS, 66(3), 191-198., Doi: 10.1538/expanim.16-0093, Teke Kerem, Özkan Tayyar Alp, Cebeci Oğuz Özden, Yilmaz Hasan, Keleş Muhammed Emin, Özkan Levend, Dillioğlugil Meltem Özlen, Yildiz Demir
 • Prognostic influence of 5 alpha reductase ınhibitors in patients with localized prostate cancer underactive surveillence. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, Doi: 10.5152/tud.2017.39660, 2017 Özkan Tayyar Alp, Cebeci Oğuz Özden, Çevik İbrahim Halil, Dillioğlugil Özdal
 • Does using alprazolam during outpatient flexible cystoscopy decrease anxiety and pain? ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA, 70(9), 800-805., 2017 Özkan Tayyar Alp, Köprülü Ali Şefik, Karaköse Ayhan, Dillioğlugil Özdal, Çevik İbrahim Halil
 • Interobserver variability in Gleason histological grading of prostate cancer. SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY, 50(6), 420-424., 2016 Özkan Tayyar Alp, Eruyar Ahmet Tuğrul, Cebeci Oğuz Özden, Memik Ömür, Özcan Levent, Kuşkonmaz İbrahim
 • Cisplatin and bleomycin-induced acute peripheral-vascular stenosis in patient with testicular cancer UROLOGY ANNALS, 8(4), 483-485., Doi: 10.4103/0974-7796.192096 2016 Özkan Tayyar Alp, Aydin Ufuk, Ay Derih, Cebeci Oğuz Özden
 • Internal urethrotomy versus plasmakinetic energy for surgical treatment of urethral stricture. Özbek Emin Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 87(2), 161-164., Doi: 10.4081/aiua.2015.2.161 Özcan Levent, Polat Emre Can, Ötünçtemur Alper, Önen Efe, Cebeci Oğuz Özden, Memik Ömür, Voyvoda Bekir, Ulukaradağ Emre, Özkan Tayyar Alp, Şener Murat,
 • The role of the bipolar plasmakinetic TURP over 100 g prostate in the elderly patients INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 46(11), 2071-2077., Doi: 10.1007/s11255-014-0803-1 2014 Çoşkuner Enis Rauf, Özkan Tayyar Alp, Köprülü Ali Şefik, Dillioğlugil Özdal, Çevik İbrahim Halil
 • Prostate volume predicts high grade prostate cancer both in digital rectal examination negative (ct1c) and positive (= ct2) patients. INTERNATIONAL BRAZILIAN JOURNAL OF UROLOGY, 40(5), 613-619., Doi 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.05.05, 2014 Yilmaz Hasan, Üstüner Murat, Çiftçi Seyfettin, Yavuz Ufuk, Özkan Tayyar Alp, Dillioğlugil Özdal
 • Impact of the Quadrivalent HPV Vaccine on Disease Recurrence in Men Exposed to HPV Infection: A Randomized Study. JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, 11(11), 2785- 2791., Doi: 10.1111/jsm.12670 2014 Çoşkuner Enis Rauf, Özkan Tayyar Alp, Karaköse Ayhan, Dillioğlugil

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55