Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Tıpta Uzmanlık Kurulu El Cerrahisi
 • 1990 Texas Health Science Center / El cerrahisi
 • 1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1989 Hospital for Special Surgery New York / Diz cerrahisi
 • 1981 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1975 Kabataş Erkek Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1991 - 2015 Özel Aksaray Vatan Hastanesi / El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi
 • 1990 Fransız Pastör Hastanesi / El cerrahisi
ÜYELİKLER
 • Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi Travmatoloji Derneği
 • Türk El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Derneği
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • International Fedecaration of Societies for Surgery of the Hand
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Intraosseous ganglions at the sme localization in twin sisters. Acta Orthopaedica et Traumatologİca Turcica, 43(4), 379-380 Buldu Halil, KANTARCI ÜMİT, Çepel Selim
 • Komplike Sindaktili Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Tedavi Prensipleri Acta Orthopaedica et Traumatologİca Turcica, 34(2), 113-224., Orhun Emre, KANTARCI ÜMİT, Çepel Selim, Polatkan Oğuz, Nuzumlalı Mustafa Ersin
 • Kombine Yaralanmalara Eşlik Eden Trapezio-Metacarpal Eklem Dislokasyonlannda Sonucu Etkileyen Faktörler. Turkish Journal of Arthroplsty Arthroscopic Surgery, 11(1), 6-10 Orhun Emre, Polatkan Oğuz, KANTARCI ÜMİT, Nuzumlalı Mustafa Ersin, Polatkan Selma
 • Parmak Ucu Yaralanmalarında Kullanılan Çapraz Parmak Flebi ve Avuç .İçi Fleplerinde Duyusal İyileşmenin Değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologİca Turcica, 34(1), 56-63., Orhun Emre, Polatkan Selma, Nuzumlalı Mustafa Ersin, KANTARCI ÜMİT, Polatkan Oğuz
 • Repair of Zone 2. Flexor Pollicis Longus Laceration in Children. The Journal of Hand Surgery British and European, 24(1), 54-55., Orhun Emre, Polatkan Selma, Nuzumlalı Mustafa Ersin, KANTARCI ÜMİT
 • Long Term Results of 48 Thumb Replantations. Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery(6-7), 81-84 KANTARCI ÜMİT, Çepel Selim, Gürbüz Can
 • Venous Free Flaps for Reconstruction of Skir Defects of the Hand. Microsurgery, 18(3), 166-169., KANTARCI ÜMİT.Çepel Selim, Gürbüz Can
 • Üst Ekstremite Cam Kesilerine Bağlı Doku Yaralanmaları (Sayısal ve Abatomo- Patolojik Değerlendirme). Acta Orthopaedica et Traumatologİca Turcica, 31, 31-33., Sevencan Adnan, Nuzumlalı Mustafa Ersin, Gürbüz Can, KANTARCI ÜMİT, Çepel Selim, Orhun Emre, Polatkan Oğuz, Bayrı Oya
 • Moving Car Tire Injuries of the Foot:Reconstruction With Microvascular Free Flap! Journal of Reconstructive Microsurgery, 12(5), 297-302., Nuzumlah Mustafa Ersin, Gürbüz Can, KANTARCI ÜMİT, Çepeİ Selim, Bayrı Oya, Polatkan Oğu;
 • Baluster Entrapment Avulsion ol the Finger A new Clinical Entity. The Journal of Trauma, 36(1), 1-3., Gürbüz Can, Bayrı Oya, Polatkan Oğuz, KANTARCI ÜMİT

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55