Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2010 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 Özel Güney Adana Hastanesi / Operatör Doktor
 • 2020 Özel Metro Hastanesi / Operatör Doktor
 • 2017 - 2020 Osmaniye Devlet Hastanesi / Uzman Hekim - Operatör
 • 2011 - 2017 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğilim ve Araştırma Hastanesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği / Asistan Hekim-Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2010 - 2010 Sağlık Bakanlığı Maltepe Aile Sağlık Merkezi / Tıp Doktoru - Pratisyen
 • 2010 - 2011 Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri / Pratisyen Hekim
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Stepwise Removal of the Fused Midline Parieîal Bone to Avold Superior Sagittal Sinüs Injury in Infants with Sagittal Synostosis Türk Neurosurg 27(6):1029-1031, 2017 DOİ: 10.5137/1019-5149.JTN. 16683-15.1 HicdonTürk Neurosurg 27(6):1029-1031, 2017 DOİ: 10.5137/1019-5149.JTN. 16683-15.1mez T, Filinle GT, Tiryaki M, Gergin YE.
 • NÖROENDOSKOP1K FENESTRASYON İLE SEMPTOMATIK VE GENİŞ SEPTUM PELLUS1DUM KİSTİNİN TEDAVİSİ Türk Nöroşir Derg 26{Ek Sayı 2): 2016, 362 Hicdonmez T, Gergin YE, Aydin SO, Demir F.
 • Erişkinde kalsifiye serebellar gangüogliom. Açta Oncologica Turcica Doi: 10.5505/aot.2016.92485, 2016 Tatarli N, Şenol Ö, Özdoğan S, Tiryaki M, Gergin YE, Yavuzer D. Solmaz B, Hiçdönmez T.
 • Supraîentorial Hemangiopericyîoma:Case Report J Kartal TR 2016;27(2):142-144 doi: 10.5505/jkartalîr.2015.015423 Tatarli N, Gergin YE, Ozdogan S, Yavuzer D, Tiryaki M, Hicdonmez T.
 • ERİŞKİNLERDE SPİNAL KURVATUR AÇILARININ ÖLÇÜMÜ. Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016 | 305 GerginYE, Ozdogan S, Gül A, Gergin S, Duzkalir H, Demirel N, Başaran R.
 • LOMBER İNTERVERTEBRAL FORAMEN MORFOMETRİSİ Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016; 305 Duzkalir AH, Ozdogan S, Gergin YE, Gül A, Gergin S, Duzkalir H, Serifoglu L, Başaran R.
 • Beyin tümörleri ve epilepsi. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 4(7):55-60, 2016 Özdoğan S, Gergin YE, Gergin S, Duzkalir AH, Tiryaki M, Şenol Ö, Tatarli N, Hiçdönmez T.
 • MEASUREMENT OF LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HEIGHTS BY COMPUTED TOMOGRAPHY: MORPHOMETRIC STUDY. The Journal of Turkish Spinal SurgeryVolume:26 Number: 4 October 2015 pp. 231-204 Ozdogan S, Gergin YE, Duzkalir AH, Demiıei N, Köken M.
 • Choroid plexus carcinoma in adults: An extreme!y rare case The Pan African Medical Journal. 20:302, 2015 Ozdogan S, Gergin YE, Gergin S, Şenol O, Tiryaki M, Tatarli N. Hicdonmez T.
 • Supra- and Infratentorial Cystic Metastases of Breast Cancer: Case Report Açta Oncologica Turcica. 2015, 64-66. Doi: 10.5505/aot.2016.87004 Tatarli N, Gergin YE, Ozdogan S. Solmaz B, Tiryaki M, Yavuzer D, Hicdonmez T.
 • Torakai disk hernilerine pratik yaklaşım JTSS 25:4 $309-312, 2014 Özdoğan S, Gergin YE, Şenol Ö, Tiryaki M, Düzkaiır AH, Hiçdönmez T.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55