Genel sağlık için Genetik Check Up

Acıbadem Hastanesi Genetik Check Up

Neler test ediliyor?
I. Hastalıklara Yatkınlık (Multifaktöriyel Hastalıklar)
Yaşa bağlı maküler dejenerasyon
Lösemi, kronik lenfositik
Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
Akciğer kanseri
Amiyotrofik lateral skleroz (sporadik)
Melanom
Astım
Multipl skleroz
Atrial fibrilasyon
Miyokard enfarktüsü
Meme kanseri (kadınlarda) ve Prostat kanseri (erkeklerde)
Obezite
Kolorektal kanser
Osteoartrit
Koroner arter hastalığı
Tip 1 Diyabet
Periferik arter hastalığı
Tip 2 Diyabet
Psoriyazis
Eksfoliatif glokom
Romatoid artrit
Hipertansiyon
Sistemik lupus eritematözis
Ülseratif kolit

II. Kalıtsal Hastalıklar Taşıyıcılık Durumu (76 Hastalık)
3-Metilkrotonil-CoA karboksilaz yetersizliği
Akrodermatitis enteropatika
Alfa-1 antitripsin eksikliği
Amiyotrofik lateral sklerozis
Arjininosuksinat liyaz eksikliği
Bartter Sendromu tip 4A
Beta-ketotiyolaz eksikliği
Beta talasemi
Biyotinidaz eksikliği
Bloom Sendromu
Canavan hastalığı
Crigler-Najjar Sendromu
Çok uzun zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
Karnitin eksikliği, primer sistemik
Dihidroprimidin dehidrogenaz eksikliği
Diyabet, kalıcı neonatal
Dubin-Johnson Sendromu
Ehlers Danlos Sendromu, dermatopraxis tipi
Ehlers Danlos Sendromu, hipermobilite tipi
Ehlers Danlos Sendromu, kifoskolyotik tip
Faktör XI eksikliği
Familyal disotonomi
FMF, Ailevi Akdeniz Ateşi
Fankoni Anemisi
Fenilketonüri
Galaktozemi
Galaktokinaz eksikliği
Gaucher hastalığı
Glutarik asidemi, tip 1
Glikojen depo hatalığı, tip 1a
GM1-gangliosidozis
Hasta sinüs sendromu
Hemakromatozis
Hemoglobin C
Hemoglobin E
Herediter sferositoz
HMG-CoA Liyaz eksikliği
Homosistinüri, tip cblE
Homosistinüri, klasik tip
Hurler Sendromu
Kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
Kistik fibrozis
Konjenital amegakaryositik trombositopeni
Lipoprotein lipaz eksikliği, ailesel
Metilmalonik asidemi
MSUD, Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı
Mukolipidozis tip II
Mukolipidozis tip III
Mukolipidozis tip IV
Multipl karboksilaz eksikliği
Nonsendromik sağırlık, DFNB1 ve DFNB9
Nonsendromik sağırlık, DFNB1 ve DFNB59
Niemann-Pick hastalığı
Nefrotik sendrom, steroid dirençli
Orak hücreli anemi
Otoimmün poliglandüler sendrom, tip 1
Orta zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
Polikistik böbrek hastalığı
Pompe hastalığı
Prekallikrein eksikliği
Propionik asidemi
Protrombin eksikliği
Rh-Null sendromu
Rikets, psödovitamin D eksikliği
Sandhoff hastalığı
Serebrotendinöz ksantomatozis
Sitrulinemi, tip 1
Tay-Sachs hastalığı
Tay-Sachs psödo-yetersizliği
Tirozinemi
Von Willebrand hastalığı, tip 2 Normandiya Sendromu
Von Willebrand hastalığı, tip 3

III. İlaçlara Kişisel Yanıt (16 İlaç)
Abakavir Aşırı Duyarlılığı
Aminoglikozid Antibiyotiklere Bağlı İşitme Kaybı
Beta Blokörler, Lvef Yanıtı
Beta-Blokörler
Fenitoin Aşırı Duyarlılığı
Fenitoin Metabolizması
Karbamazepin Aşırı Duyarlılığı
Klopidogrel Metabolizması
Metoprolol Metabolizması
Metotreksat Toksisitesi
Proton Pompa İnhibitörleri
Simvastatin Uyarımlı Miyopati
Verikonazol Metabolizması
Warfarin
Östrojen Takviyesi
İnterferon-Alfa/Ribavirin