Hamilelik öncesi Genetik Check Up

Acıbadem Hastanesi Genetik Check Up

Neler Test Ediliyor?

Kalıtsal Hastalıklar Taşıyıcılık Durumu (76 Hastalık)
 • 3-Metilkrotonil-CoA karboksilaz yetersizliği
 • Akrodermatitis enteropatika
 • Alfa-1 antitripsin eksikliği
 • Amiyotrofik lateral sklerozis
 • Arjininosuksinat liyaz eksikliği
 • Bartter Sendromu tip 4A
 • Beta-ketotiyolaz eksikliği
 • Beta talasemi
 • Biyotinidaz eksikliği
 • Bloom Sendromu
 • Canavan Hastalığı
 • Crigler-Najjar Sendromu
 • Çok uzun zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
 • Karnitin eksikliği, primer sistemik
 • Dihidroprimidin dehidrogenaz eksikliği
 • Diyabet, kalıcı neonatal
 • Dubin-Johnson Sendromu
 • Ehlers Danlos Sendromu, dermatopraxis tipi
 • Ehlers Danlos Sendromu, hipermobilite tipi
 • Ehlers Danlos Sendromu, kifoskolyotik tip
 • Etilmalonik asidüri
 • Faktör XI eksikliği
 • Familyal disotonomi
 • FMF, Ailevi Akdeniz Ateşi
 • Fankoni Anemisi
 • Fenilketonüri
 • Galaktozemi
 • Galaktokinaz eksikliği
 • Gaucher hastalığı
 • Glutarik asidemi, tip 1
 • Glikojen depo hastalığı, tip 1a
 • GM1-gangliosidozis
 • Hasta sinüs sendromu
 • Hemakromatozis
 • Hemoglobin C
 • Hemoglobin E
 • Herediter sferositoz
 • HMG-CoA Liyaz eksikliği
 • Homosistinüri, tip cblE
 • Homosistinüri, klasik tip
 • Hurler Sendromu
 • Kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
 • Kistik fibrozis
 • Konjenital amegakaryositik trombositopeni
 • Kortikosteron metil oksidaz eksikliği
 • Krabbe hastalığı
 • Lipoprotein lipaz eksikliği, ailesel
 • Metilmalonik asidemi
 • MSUD, Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı
 • MTHFR eksikliği
 • Mukolipidozis tip II
 • Mukolipidozis tip III
 • Mukolipidozis tip IV
 • Multipl karboksilaz eksikliği
 • Nonsendromik sağırlık, DFNB1 ve DFNB9
 • Nonsendromik sağırlık, DFNB1 ve DFNB59
 • Niemann-Pick hastalığı
 • Nefrotik sendrom, steroid dirençli
 • Orak hücreli anemi
 • Otoimmün poliglandüler sendrom, tip 1
 • Orta zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Pompe hastalığı
 • Prekallikrein eksikliği
 • Propionik asidemi
 • Protrombin eksikliği
 • Rh-Null sendromu
 • Rikets, psödovitamin D eksikliği
 • Sandhoff hastalığı
 • Serebrotendinöz ksantomatozis
 • Sitrulinemi, tip 1
 • Tay-Sachs hastalığı
 • Tay-Sachs psödo-yetersizliği
 • Tirozinemi
 • Von Willebrand hastalığı, tip 2 Normandiya Sendromu
 • Von Willebrand hastalığı, tip 3