ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Tümör çevresinin zarar görmesi önlenebilir

  Bun­dan 10-15 yıl ön­ce­sin­de rad­yo­te­ra­pi te­da­vi­sin­de tü­mö­rü ka­çır­ma­mak için ge­niş bir ala­nın ışın­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Bu plan­la­may­la he­def­len­miş olan tü­mö­rü ka­çır­ma ris­ki ön­le­ne­bi­li­yor­du. An­cak tü­mör­le bir­lik­te çev­re­sin­de­ki kri­tik or­gan­la­rın da ışın­lan­ma­sı gi­bi çok cid­di bir so­run olu­şu­yor­du. Gü­nü­müz­de ise tü­mö­rün içi­ne yer­leş­ti­ri­len ‘al­tın işa­ret­le­yi­ci­le­r’ sa­ye­sin­de ar­tık tü­mö­rün ye­ri, ha­re­ke­ti ve ko­or­di­nat­la­rı ko­lay­lık­la tes­pit edi­le­bi­li­r. Bu sa­ye­de tü­mö­re yük­sek doz ve­ri­lir­ken çev­re­sin­de bu­lu­nan kalp, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek gi­bi kri­tik or­gan­la­rın da ışın­la­na­rak ha­sar gör­me­le­ri bü­yük oran­da ön­le­ne­bi­li­r.

   


 • Yüksek doz ışın vererek tümör yok edilebilir

  Es­ki­den vü­cut­ta ge­niş alan ışın­lan­dı­ğın­da tü­mö­re yük­sek doz­da ışın ve­ri­le­mi­yor­du. Da­ha az doz ve­ril­di­ğin­de ise tü­mör yok edi­le­mi­yordu. Gü­nü­müz­de sa­de­ce he­def­le­nen böl­ge ışın­lan­dı­ğı için kan­ser­li böl­ge­ye yük­sek ışın­la­ma ya­pı­la­bi­li­r. Yük­sek doz ışın ver­mek de tü­mö­rü da­ha iyi yok ede­bil­meyi ve tekrarlamasını en­gel­le­meyi sağlar.


 • Rad­yo­te­ra­pi sü­re­si 2-3 da­ki­ka­ya in­di

  Rad­yo­te­ra­pi te­da­vi­sin­de­ki en bü­yük prob­lem­ler­den bi­ri, gün­lük te­da­vi sü­re­siy­di. Gü­nü­müz­de te­da­vi sü­re­si­ni kı­salt­mak için “vo­lü­met­rik ark te­ra­pi­” adlı VMAT tek­ni­ği ge­liş­ti­ril­di. Bu tek­nikle es­ki­den 30 da­ki­ka sü­ren te­da­vi ar­tık 2-3 da­ki­ka­da ta­mam­la­na­bi­li­r.


 • Seans sayıları azaldı

  Ste­re­otak­si tek­ni­ği sa­ye­sin­de, uy­gun tü­mör­ler­de yük­sek doz­la­ra çı­kıl­ma­sı se­ans sa­yı­sı­nı dü­şür­dü. Ör­ne­ğin ak­ci­ğer kan­se­rin­de es­ki­den uy­gun has­ta­lar­da te­da­vi 3-35 se­ans­ta ta­mam­la­nır­ken, bu­gün tüm iş­lem­ler 3-5 se­ans­ta bitebilir.

   


 • Radyasyon kaynaklı yan etki azaldı

  Gü­nü­müz­de he­de­fi ışın­lar­ken kom­şu or­gan­lar­da­ki ya­pı­lar ko­ru­na­bil­di­ği için yan et­ki­ler ar­tık has­ta ta­ra­fın­dan to­le­re edi­le­bi­lir hâ­le gel­di. Ör­ne­ğin pros­tat kan­se­ri te­da­vi­sin­de pros­ta­tı ışın­la­mak is­ter­ken has­ta­nın rek­tum ve me­sa­ne­si de ışın­lan­dı­ğı için bu böl­ge­de ka­na­ma gi­bi cid­di bir so­run or­ta­ya çı­kı­yor­du. Gü­nü­müz­de ise bu tür ka­na­ma­la­ra çok en­der rast­la­nı­yor.