Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Karaciğer Nakli Ameliyat Süreci

Nakil Operasyonu Öncesi Değerlendirme

Transplantasyon ekibi dikkatli bir muayene ve laboratuar tetkiklerinden sonra her hasta için risk faktörlerini saptar. Düzelme şansı olmayan kanser ve infeksiyon hastalıkları, hastanın tedaviyi kabul etmemesi ve psikiyatrik hastalık veya akli yetersizlik gibi durumlar dışında transplantasyon yapılması mümkündür.

Transplantasyon yapılacak hastada makül bir yaşam beklentisi olmalıdır. Yapılacak cerrahi girişimleri tolere edebilmeli ve diğer majör organların bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların olumsuz etkilerini kaldırabilecek rezerv kapasiteye sahip olmaları gerekir. Transplantasyon alıcısında 65 yaş sınırı olsa da, hasta yaşından çok genel durumu ile değerlendirilmelidir.

Önemli olan hastanın fizyolojik yaşıdır. Son zamanlarda diyabetin sıklığı artmaktadır. Bu hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlar daha sık görüldüğünden bu yönden araştırılmaları gerekir. Alıcı adayının mutlaka aşağıda belirtilen hastalıklar açısından son derece titiz olarak değerlendirilmesi gerekir.

Alıcıda Nakil Operasyonu Öncesinde Değerlendirilmesi Gereken Hastalıklar

Koroner arter hastalığı: Kardiovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortalite oldukça yüksektir.

Semptomatik hastalara transplantasyon öncesi anjiografi yapılmalı, semptomatik olmayan ancak yüksek risk grubuna giren hastalara (daha önce koroner arter hastalığı hikayesi olanlar, diyabetik ve 40-45 yaş üstü hastalar, multipl risk taşıyan hastalar, sigara, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, ve pozitif aile hikayesi) non invaziv kardiak testler yapılmalıdır.

Koroner arter hastalığı olanlara transplantasyondan önce "by-pass" ameliyatı uygulanarak uygun aday haline gelmeleri sağlanabilir.

Kronik akciğer hastalığı: Bu hastalarda mevcut akciğer fonksiyonlarının ameliyata imkan vermesi gerekir. Ameliyat sonrası dönemlerde akciğer infeksiyonu olasılığının yüksek olduğu unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Maliniteler: Transplantasyon öncesi malign hastalık bulunması durumunda hastanın tamamen iyileşmiş olması şartıyla nakil mümkün olabilir. Ancak hastalık tamamen temizlenmiş görünse bile farklı kanser türleri açısında bir bekleme süresi vardır.

Böbrek, mesane, rahim, testis, tiroid ve endokrin kanserler, lenfomalar, cilt kanserleri ve akciğer kanserlerinde 2 yıllık bekleme süresi yeterli olurken, meme, kolon kanseri, melanoma gibi kanserlerin rekürrens oranı yüksektir ve bu hastalarda 5 yıllık bekleme süreleri önerilir.

Alıcıda Nakil Operasyonu Öncesinde Enfeksiyona Yönelik Değerlendirme

Enfeksiyon: Aktif enfeksiyon transplantasyon için kontredikasyondur. Tüm hastalar transplantasyon öncesi HIV (Human Immunodeficiency Virüs), tüberküloz, sitomegalovirüs (CMV) gibi enfeksiyonlar açısından değerlendirilmelidir.

Daha önce Amerika'da yapılan bir taramada transplant merkezlerinin %88'inin asemptomatik bile olsa HIV (+) hastalara kadavradan ve %91'inin de canlıdan nakil yapmayacaklarını bildirdiler.

Ancak son zamanlarda yüksek oranda aktif antiretroviral (Highly active antiretroviral therapies-HAART) olması nedeniyle bu görüş değişmeye başlamıştır. Ameliyat sonrası komplikasyon oranlarının yüksek olduğunu bilerek kişi gönüllü olursa bazı koşullar altında bu hastalara da nakil yapılabilmektedir.

Laboratuvar İncelemeleri

Kan ve İdrar Tetkikleri

Hematolojik tetkikler, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ile beraber hepatit markırları mutlaka istenir. Viral seroloji çocukluk çağı hastalıkları ve CMV. EBV dahil çalışılır. Tümör markırları, açlık kan şekeri, ürik asit, kalsiyum ve fosfat düzeyleri araştırılır. İdrar tetkiki yapılır.

EKG ve Ekokardiyagrafi

Bu tetkikler ile birlikte kardiyoloji konsültasyo¬nu gerekir. Koroner arter hastalığı bulguları varsa, koroner anjiyografi yapılır. Hastaların tüm kültürleri alınıp, enfeksiyöz bir ajan taşımadıklarından emin olmak gerekir.

Radyolojik Tetkikler

Akciğer grafisi, gerekirse, ayrıca kan gazları ile değerlendirilir. Gerekli hallerde özofagus-mide-duodenum ve kolon için endoskopik tetkikler yaptırılır.

Diğer Tetkikler

Bilgisayarlı tomografi mutlaka istenir. Bunun yanında belirli hastalıklar için PET, sintigrafi ve tromboz eğilimi için gerekli tetkikler istenebilir. Göğüs hastalıkları, kardioloji, anestezi, diş, psikiyatri, gastroenteroloji, nöroloji, enfeksiyon, gerekirse üroloji ve kadın doğum konsültasyonları eksiksiz olarak yapılır. Bu bölümlerin istediği tüm tetkikler ilave olarak yapılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar Yayımlanma Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba

Hastaneler

Sıralama Türü:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55