Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İlaç tedavisine cevap vermeyen ve alternatif cerrahi girişimlerin sonuçsuz kaldığı karaciğer yetmezliği oluşan hastalar için tek tedavi seçeneği, karaciğer naklidir. Nakiller, canlı vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır.

Acıbadem Karaciğer Nakli Merkezleri'nde hem erişkin hem de çocuk hastalara hizmet verilir.

Merkezlerde, kadavradan alınan karaciğer nakillerinde ortotopik yöntem kullanılır. Ortotopik karaciğer nakli; hastalıklı karaciğerin alınarak aynı bölgeye sağlıklı karaciğerin takılması olarak açıklanabilecek bir cerrahi yöntemdir.

Canlı vericiden nakil yapıldığında ise karaciğerin bir parçası nakledilir. Nakil sonrası, hem alıcının hem vericinin karaciğeri gerekli boyuta ulaşır ve bir süre sonra ihtiyaçları karşılayacak hale gelir.

Merkezlerde; alıcı ve vericinin operasyonları ve sağlık kontrolleri SGK anlaşmalı olarak yapılır.

Benzer İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

 • Organ Nakli Nedir?

  Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı veya ölüden alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

 • Organ Nakli Kimlerden Yapılır?

  Canlı ya da yoğun bakım ortamında tıbben yaşamı sona ermiş (beyin ölümü gerçekleşmiş) kişilerden organ alınabilir. Canlıdan sadece böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği olan, çevresinde kan grubu uyumlu ve tıbbi açıdan uygun verici adayları olan hastalara nakil yapılabilir.

 • Organ Bağışı Nedir?

  Kişinin serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra, doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesidir.

 • Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

  18 yaşını dolduran ve mümeyyiz (karar vermesine yetisine sahip) olan herkes tıbben yaşamı sona erdikten sonra organlarının tamamını ya da bir kısmını bağışlayabilir.

 • Nasıl Organ Bağışında Bulunabiliriz?

  T.C. Sağlık Bakanlığı'nın tüm hastanelerinde, organ nakli merkezlerinde, organ nakli bölge koordinasyon merkezlerinde, Sağlık İl Müdürlüklerinde organ bağışında bulunulabilir. Organ bağışı kararınızı ailenizle paylaşmanız işlemleri kolaylaştırır.

 • Beyin Ölümü Nedir?

  Beyin ölümünde tüm beyin ve beyin sapı fonksiyonları, tam ve geri dönüşümsüz kaybolur. Hayat geri dönüşümsüz sona erer. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin solunum ve kalp atımları yapay olarak kısa bir süre daha sürdürülebilir, fakat beyin fonksiyonları yapay olarak sürdürülemez. Beyin ölümü kararına 4 uzman hekimden oluşan ekip ayrıntılı testler sonucunda karar verir.

 • Beyin Ölümü ile Bitkisel Hayat Arasındaki Fark Nedir?

  Beyin ölümünde, beyin ile beyin sapı fonksiyonları tam ve geri dönüşümsüz olarak kaybedilir. Beyin ölümü teşhisi konulan hiç kimse hayata tekrar geri dönmez. Bitkisel hayatta ise sadece beynin düşünce, konuşma ve istemli kasların hareketinden sorumlu olan üst merkezi işlevini yitirir. Beynin diğer alt ve orta merkezleri çalıştığı için kişi tıbbi olarak hayattadır.

 • Beyin Ölümü Gerçekleşen Bir Kişinin Organlarının Bağışlanma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

  Acil serviste hastaya müdahale eden ekip, yoğun bakımda hastayı tedavi eden ekip ve organ nakli ekibi birbirinden bağımsız çalışır; ortak amaçları hastanın sağlığını korumaktır. Yoğun bakımda beyin ölümü teşhisi konmuş bir kişinin beyin ölümü raporu 4 uzman hekim tarafından onaylandıktan sonra hastanede görevli organ nakli koordinatörüne haber verilir. Organ nakli koordinatörü aile ile görüşerek, organ bağışı kararının onaylanması işlemlerini yürütür.

 • Organların Paylaşımı Nasıl Yapılır?

  Ülkemizde organ paylaşımı, Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir. Ülke içinde beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir kadavra (ölü) vericinin tıbbi verileri sisteme girilir, sistem en uygun alıcıları belirler.

 • Organların Kimlere Nakledileceğine Nasıl Karar Verilir?

  Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından organ nakil merkezine teklif edilen organ, merkez tarafından kabul edilirse yine sistem tarafından hasta sıralaması belirlenir. Tıbbi bir engel yoksa, ilk sırada bulunan hastaya organ nakledilir. Bağışlanan her organda bu sıralama değişir.

 • Organ Bekleme Listesine Giren Bir Hasta Ne Kadar Süre Bekler?

  Bekleyen hasta sayısına karşılık organ bağışı yeterli sayıda olmadığı için, belirli bir süre öngörülemez.

 • Organ Bekleme Listesindeki Hastanın Yaşı Sıralamayı Etkiler Mi?

  Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi (TODS)'nde donör ve hasta yaşı ile ilgili değerlendirme bulunur. Çocuk hastalar ile kadavra verici yaşına yakın yaştaki hastalar değerlendirilir.

 • Hastalar Yaşadıkları Şehrin Dışında Bir Organ Nakli Merkezinin Organ Bekleme Listesine Kayıt Olabilirler Mi?

  Hastalar, istedikleri kamu veya özel organ nakil merkezine kayıt olabilir.

 • Canlı Verici Adayları Olsa Da Organ Bekleme Listesine Girebilir Mi?

  Hastalar kadavra veya canlı vericili nakil gerçekleştirmek için organ bekleme listesine kayıt yaptırmak zorundadır.

 • Bekleme Listesi İçin Çağırılan Hastaya Neler Yapılır?

  Organ bekleme listesindeki sıralamadan organ bağışı için çağrılan hasta merkeze geldiğinde, kendisine bağışıklık sisteminin nakledilecek organa karşı antikor üretip üretmeyeceğini ve hastanın o anki sağlık durumunun organ nakline uygunluğunu saptayan tıbbi tetkikler yapılır. 4-5 saat süren bu tetkikler sonucunda hastanın nakil olmasına engel bir durum saptanmazsa, çağrılan hastaya organ nakli yapılabilir.

 • Organ Bağışının Dini Yönden Sakıncası Var Mı?

  Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylıyor ve destekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıkladı. Bu kararda; Kuran-ı Kerim'de Maide Suresi 32. ayette "Kim bir insana hayat verirse o, tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır" ifadesi yer alıyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?