Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ile ilişkili kamu kuruluş düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • İlişkili kamu kuruluş düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem tarafından işbu internet sitesi kullanıcılarına daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek için internet sitesi aracılığıyla elde edilmekte olup mezkur kişisel verileriniz, Acıbadem tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, yaş, ilgili alanlarınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz ile site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere verdiğiniz cevaplar içerisinde yer alan kişisel verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, IP adresiniz, bilgi talebinde bulunmanız halinde tarafınızla müşteri temsilcileri vasıtasıyla iletişime geçilmesi halinde çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • www.acibadem.com.tr/hayat sitesine veya kvkkacibademhayat@acibadem.com.tr adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sair kişisel verileriniz.

Acıbadem tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Ziyaret ettiğiniz internet sitemizdeki ziyaret deneyiminizi arttırmak için ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanım alışkanlıklarınız ve tercihleriniz göz önüne alınarak dinamik çeşitlilikle reklam ve özel içeriklerin üretilmesi.
 • Cookiler aracılığıyla internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmek.
 • İnternet sitesindeki sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi ve demografik veri toplanabilmesi.
 • İnternet sitesinde başkaca sitelere link sağlanması ve çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarının yayınlanması.
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.
 • İstatistiki analizler yapmak ve özel veri tabanı oluşturmak.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, her türlü kamu kuruluşları ile Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler ile internet sitesinde başkaca sitelere verilen linkler ile anlaşmalı üçüncü kişilerle, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, ziyaret etmiş olduğunuz işbu internet sitesinde yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • İlişkili kamu kuruluş düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) acibademsaglik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak kvkkacibademhayat@acibadem.com.tr  ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.