Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Buerger, tıp dilindeki adıyla Tromboanjiitis Obliterans (TAO), halk arasında da Budama Hastalığı olarak bilinen ve sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığıdır. Buerger hastalığı, atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşumu meydana getirir.

Meydana gelen tıkanmalar neticesinde el ve ayak gibi uzuvlar beslenemediğinden bu bölgelerde yaralar oluşur ve ilerleyen süreçte bu bölgeler kangrene dönüşerek çürüyebilir. Bunun sonucunda da el ve ayakların ampute edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğabilir.

Hastalık, istatistiksel olarak daha çok erkeklerde görülmekle birlikte kadınlarda da nadiren vakalara rastlanmıştır. Ama bu hastalıktaki kilit nokta tütün, sigara kullanımından kaynaklanıyor olmasıdır.

Buerger Hastalığın ilerlemesi durumunda, uzuv kaybına sebebiyet vermesinden dolayı erken teşhis ve tedavi büyük önem arz etmektedir. Buerger hastalığını durdurmanın tek yolu tütünün mevcut tüm formlarından arınmaktır.

Buerger Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

25-45 yaş arası ve özellikle aktif veya pasif sigara içen erkeklere özgü bir hastalık olup kadınlarda görülme olasılığı nadirdir.

Buerger hastalığı belirtileri:
  • El, ayak ve parmaklarda karıncalanma ve uyuşma meydana gelmesi.
  • El ve ayakta soğukluk ve solukluk tipik semptomdur. (Raynaud fenomeni)
  • Yürüme esnasında gelen ağrılar belirgindir. (İlk etapta dinlenmeyle hafifleyen, geçen ağrılar hastalık ilerledikçe kısa mesafe yürüyüşte ve hatta dinlenme sırasında şiddetli hale gelir)
  • İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar meydana gelir.
  • İltihaplanma ve pıhtılar kangrene sebebiyet verip, uzuv kaybına neden olur.

Buerger Hastalığı Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Buerger hastalığı sigaranın sebep olduğu bir hastalıktır. Sigara içmeyen ya da pasif içiciliğe maruz kalmayan kişilerde Buerger hastalığı görüldüğü saptanmamıştır. O yüzden tanı sürecinde, sigara kullanım süresi ve miktarı önemli rol oynamaktadır.

Tanı hususunda bir diğer önemli nokta, hastanın yaşıdır. 24-45 yaş aralığında ve erkek hasta olması tanı bakımından değerlidir. Fiziki muayenede uzuvlardaki solukluk, soğukluk ve nabzın olmayışı önemli semptomlardır.

Hastada kollajen doku hastalıklarının olup olmadığı da değerlendirilmektedir. Tanı aşamasında, atardamarlara yönelik Doppler ultrasonografiler ilk basamak tetkik olarak değerlendirilir. Fakat kesin tanı koyabilmek adına ilaçlı tomografi veya anjiyografi yapılması esastır.

Buerger Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Buerger hastalığının tedavi sürecinin ilk adımı, sigarayı ve tütün ürünlerini mutlak suretle hayatınızdan çıkarmak ve içildiği ortamda bulunmamaktır. Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durmakla birlikte o zamana kadar meydana gelen hasar bakidir.

Bu yüzden tıkanmış damarları açmayı ve azalmış kan akımını arttırmaya yönelik bazı tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Tedavinin ilk basamağını kan damarını genişleten ve pıhtıların erimesini sağlayıp kanı akışkan hale getiren bazı ilaçlar oluşturur.

Hiperbarik oksijen tedavisi, lokal kan akımını arttırdığı ve kanda bulunan oksijenin dokulara ulaşmasını mümkün kıldığı için etkilidir. İlaç tedavisinin kesin çözüm olamayacağı Buerger hastalarında bypass cerrahisi uygulanarak ampütasyonun önüne geçilebilmektedir. Günümüzde kök hücre tedavi denemeleri de hız kazanmıştır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?