Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • European Association For Cardiothoracic Surgery
 • Fleboloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Emergency management for acute left main coronary artery total occlusion Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Ağustos; 19(3):305?310 (2011) Kurç E, Sokullu O, Aydemir NA, Özay B, Sargın M, Aka SA
 • Pediatrik ameliyat sonrası kardiyak yoğun bakımda trakeostomi endikasyonları ve sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Ocak;16(1):024? 028 (2008) Enç Y, Aydemir N, Biçer Y, Yurtseven N, Orhan G, Özay B, Ayoglu U, Görür A, Altın F, Çiçek S.
 • Normal ve azalmış respiratuvar kapasiteli kardiyopulmoner bypass hastalarında pulmoner fonksiyon ve bronşiyal nitrik oksit salınımındaki değişimler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.Nisan;16(2):074 ?079 (2008) Şahin Şenay, Gökçen Orhan, Ayliz Velioğlu, Batuhan Özay, Murat Sargın, Müge Taşdemir, Okan Yücel, Erol Kurç, Serap Aykut Aka.
 • Komplet atriyoventriküler septal defekt onarımı: Basitleştirilmiş tek yama mı, çift yama mı? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Temmuz;15(3):207?211 (2007) Yavuz Enç, Numan Ali Aydemir, Umut Ayoğlu, Yalım Yalçın, Tuğçin Bora Polat, Batuhan Özay, Hakan Kutlu, Alper Görür, Sertaç Çiçek.
 • Fibröz Mediastinit Sonucu Gelişen Vena Cava Superior Sendromunda PTFE Greft İle Rekonstrüksiyon Cerrahpaşa Tıp Dergisi: 38 (3); 99?101 (2007) Bülend Ketenci, Murat Yaşaroğlu, Batuhan Özay, Bülent Aydemir, Ilgaz Doğusoy, Murat Demirtaş
 • Kardiyopulmoner Baypas Sonrası Gastrointestinal Komplikasyonlarda Mortaliteye Etkili Faktörler. . Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi;13(1):35?38 (2007) Orhan G, Yapıcı N, Çoruh T, Ketenci B, Özay B, Taşdemir M, Aykaç Z, Aka SA.
 • Fallot tetralojisi: Transatriyal/transpulmoner yaklaşımın erken dönem sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Nisan;15(2):118?122 (2007) Yavuz Enç, Numan Ali Aydemir, Yalım Yalçın, Deniz Özsoy, Abdullah Erdem, Batuhan Özay, Yeşim Biçer, Sertaç Çiçek
 • Menopoz sonrası dönemde hormon replasman tedavisinin aorta koroner greft bypass cerrahisi erken dönem sonuçları üzerine etkileri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Ekim;15(4):269?274 (2007) Orhan G, Özay B, Sargın M, Biçer M, Kurç E, Taşdemir M, Aka SA.
 • Koroner arter bypass cerrahisinde tek klemp tekniğinin inme riski üzerine etkisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Ocak;15(1):045?050 (2007) Gökçen Orhan, Onur Sokullu, Yeşim Biçer, Şahin Şenay, Okan Yücel, Batuhan Özay, Murat Sargın, Fuat Bilgen, Serap Aykut Aka
 • Atriyal Septal Defekt: Dünü, Bugünü, Yarını. Cerrahpaşa Tıp Dergisi: 38(4); 172?175 (2007) Batuhan Özay, Bülend Ketenci, Rafet Günay, Serdar Çimen, Murat Demirtaş.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI