Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effect of external cooling on Lu-177 PSMA uptake fpr parotid glands J Nucl Med. 2019 Mar: 119 Yılmaz B, Nisli S, Ergul N, Gursu RU, Acikgoz O, Çermik TP
 • Preoperative ncutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio as a ne\v prognostic factors for patients with colorectal cancer JBUON 2016; 21(5): 1153-1157. Mert Mahsuni Sevinç, Umut Rıza Gündüz, Erdem Kınacı, Asım Armağan Aydın, Savaş Bayrak. Rıza Umar Gürsu, Şeyda Gündüz
 • Transcalhcter Arlerial Embolization for Controlling Severe Blecding From Recurrent Laocally-Advanced Bıeast Cancer J Breast Health 2015: 12: 137- 40 Şefıka Aksoy, Bülent Akçe, Özgür Kılıçkesmez, Rıza Umar Gürsu, Mehmet Semih Çakır, Mehmet Ali Nazlı, Acar Aren
 • Cystic hypersecrctory duetal carcinoma of the breast mimieking mastitis Breast Case 2015: Vol: 4, No: 1, 1-3 Canan Kelten, Ceren Boyacı, Cem Leblebici, Didem Can Trablus, Mehmet Ali Nazlı, Didem Karaçetin, Umar Rıza Gürsu
 • Böbrek yetersizliğinin farklı evrelerinde karotis intima media kalınlıklarının değerlendirilmesi Türk Neph Dial Transpl 2012; 21 (3): 228-234 Meltem Gürsu, Zeki Aydın, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Sabrı Oğullar, Adem Kiriş, Abdullah Şumnu, Emel Tatlı, Rıza Umar Gürsu, Savaş Öztürk, Rümeyza Kaz
 • Pıevalance of tuberculosis in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis Journal of Infectious Diseases and Immunity. 2011 Oct. 15; 3 (10): 189-92. Pelin Karadağ, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk, Serhat Karadağ, Zeki Aydın, Sami Uzun. Emel Tatli, Abdullah Sumnu, Rıza Umar Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu
 • Pulmonary and hcpatic metastasectomy in colorectal cancer. Is it worth it? Journal of Clinical Oncology; 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25. No 18S (June 20 Supplement) 2007: 14574. Gökhan Demir, Rıza Umar Gürsu, Salih Pekmezci, Kamil Kaynak
 • The effect of icodextrin and glucose-containing Solutions on insulin resistance in CAPD patients Abdullah Elçi, Yıldız Barut. Clin Ncphrol. 2006 Oct; 66 (4): 263-8. Meltem Eres Gürsu, Ali Özdemir, Berrin Yalınbaş, Rıza Uınar Giirsu, Mustafa Canbakan, Bahtışen Güven, Enes Murat Atasoyu, Abdullah Tayfun Keskin,
 • Relationship bctvveen iron replacement and hepatic funetions in hepatitis C virus-positive chronic haemodialysis paticnts Nephıology; 2005; 10, 433-7. Ali Özdemir, Berrin Yalınbaş, Umut Selamet, Meltem Eres, Berna Murat, Rıza Umar Giirsu, Yıldız Barut
 • Böbrek transplantasyonu hastalarda gastrointestinal sisteme ait komplikasyonlar Cerrahpaşa Tıp Dergisi; 2001; 32(3): 156-62. Feryal İlkova, Rıza Umar Gürsu, Arzu Giintürk, Ahmet Dobrucalı, Kadir Bal, M. Murat Tuncer, Ergun Oktay.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55