Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Böbrek nakli ameliyatı, sadece cerrahi bir uygulama değildir. Uzun süreli böbrek yetmezliği vücuttaki asit baz, hormonal, sıvı ve metabolik dengesini bozmaktadır. Bu durumdaki vücuda cerrahi uygulama yapılırken, ek olarak bağışıklama azaltıcı ilaçlar uygulanmaktadır. 

Bu nedenle böbrek nakli komplike bir cerrahi uygulamadır. Komplike uygulamalarda bazı komplikasyonlar çıkabilmektedir ve tedavi riskli tedaviler sınıfına girmektedir. 

Böbrek nakli olanlara böbrek naklinin riskleri, detaylı olarak anlatılır. Bununla birlikte, böbrek yetmezliği ile yaşamanın riskleri, böbrek nakli risklerinden daha fazladır. 

Böbrek Nakli Riskleri Ana Başlık Olarak Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir; 

  • Cerrahi riskler 
  • Medikal riskler
  • İmmunolojik (bağışıklama) riskler

Hastanın koroner damar problemleri nedeniyle kan sulandırıcı kullanması ameliyat sırası ve sonrasında kanama ve hematom riski oluşturur. Aldığı bağışıklama azaltıcı ilaçlar nedeniyle yara enfeksiyonu normal kişilere göre fazladır. 

Hastanın kronik böbrek yetmezliğine ek hipertansiyon ve veya diyabeti de varsa damar yapısı bozulmuştur. 

Damar endotelinin (iç yapı) bozulması, dikiş hattında pıhtı oluşmasına ve bazen damarın tıkanmasına neden olur. 

Bunun sonucu olarak atardamarı veya toplardamarı tıkanabilir. Damarların tıkanması organ kaybı nedenidir. 

Medikal olarak, ameliyat sonu erken dönemde kullanılan steroid ve diğer ilaçlar, sindirim sistemi ve merkezi sinir sisteminde yan etkilere neden olabilir. Periferik tromboembolik (küçük damarların pıhtı ile tıkanması) riskler artmıştır. 

Ameliyat sonrası yakın gözlem, böbrek naklinin olası riskleri ile daha etkin mücadele ve tedavi olanağı sağlar.

Böbrek nakli riskleri arasında enfeksiyonlar da önemli bir yer tutar. Özellikle ameliyattan sonraki ilk altı ay içinde başta üriner enfeksiyon olmak üzere mikrobik hastalıklar sık olarak görülür. 

Enfeksiyonlarla etkin mücadele edilmez ise bedenin böbreği red krizleri tetiklenebilir. Ayrıca sık enfeksiyonların tedavisi sırasında kullanılmak zorunda kalınan ilaçlar böbreğe toksik etki yaparak böbrek fonksiyonlarını bozabilir.

Kullanılan immun bağışıklama ilaçlarının yan etkisi olarak diyabet gibi hormonal dengesizlikler ortaya çıkabilir. Bu nedenle nakil hastası çok uzun süre yakından takip edilmelidir.

İmmunolojik risk olarak red krizleri ortaya çıkabilir. Ameliyat öncesi çok detaylı tetkiklere ve normal görünen karşılaştırma testlerine rağmen hastada, takılan böbreğe karşı hücresel veya antikor aracılığıyla meydana gelen red krizleri görülebilir. 

Her ne kadar steroid, ATG ve plazmaferez gibi etkin tedavilere rağmen bu krizler tekrarlayıcı veya süreğen olabilir ve böbrek fonksiyonları bozulabilir. Hastanın böbrek nakli risklerini değerlendirirken, böbrek nakli ameliyatı olacağı merkezin deneyimi de önem kazanır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55