Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Manyetik Rezonans yani MR’ı, en basit şekilde, ‘güçlü bir manyetik alan ortamında radyofrekans dalgaları aracılığıyla görüntü oluşturma tekniği’ olarak tarif etmek mümkün. Radyasyon içermeyen bir teknik olan MR, yumuşak dokuların görüntülemesinde de kullanılır.

Nasıl Uygulanıyor?

MR incelemesi sırasında hastanın, yüzükoyun pozisyonda, hiç hareket etmeden, geniş bir tüp şeklinde olan cihazın içine yatması gerekiyor. Bu tüp geniş olduğundan genellikle rahatsızlık hissi yaratmıyor. Kapalı yer korkusu olan kişilere ise çekim öncesi hafif bir sakinleştirici verilebiliyor. İnceleme öncesinde hastanın kol damarına ince bir kateter yerleştiriliyor ve çekim sırasında bu kateter içinden kontrast madde adı verilen, alerji yapma olasılığı düşük bir ilaç enjekte ediliyor. MR tetkiklerinde kullanılan kontrast maddeler, böbrek yetmezliği olan kişiler dışında kullanılabiliyor. Meme MR çekimleri 30-60 dakika sürebiliyor.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Başka tetkiklere de ihtiyaç duyulabiliyor: Memenin MR ile incelemesi, diğer görüntüleme yöntemleri ile elde edilemeyen değerli bilgiler verebiliyor. Ancak yine de mamografi veya ultrasonografinin yerini tutmuyor. Tüm incelemeler farklı bilgiler veriyor ve tüm bulguların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
Manyetik Rezonans

Meme MR'ının meme ultrasonu ve mamografiden farkı nedir?

Acıbadem Altunizade Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Arıbal "Meme MR" üzerine soruları cevaplıyor.

Hangi Durumlarda Öneriliyor?

 • Meme kanseri saptanan ve meme koruyucu tedavi planlanan hastalarda ameliyat öncesinde, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılmasında
 • Meme kanseri saptanan hastalarda kanserin göğüs duvarına ve karşı memeye yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında
 • Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu tedavi görmüş kadınlarda, memedeki ameliyata bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesinde
 • Mamografi, ultrasonografi veya elle muayenede saptanan herhangi kuşkulu bir durumun aydınlatılmasında
 • İleri evre meme kanseri saptanan hastalarda kemoterapinin başarısının değerlendirilmesinde
 • Tarama amaçlı olarak yüksek riskli kadınlarda meme kanseri olup olmadığının belirlenmesinde
 • Vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan hastalarda esas kanser odağının tespit edilmesinde
 • Silikon protezi olan kadınlarda protezde hasar olup olmadığının belirlenmesinde ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesinde.

Kimlere Önerilmiyor?

 • Vücudunda metalik cisimler bulunanlara
 • Şiddetli böbrek yetmezliği olanlara
 • MR kontrast maddelerine alerjisi olanlara
 • Uzun süre yüzükoyun hareketsiz yatamayacak kişilere
 • Aşırı kilolu kişilere
Diğer meme görüntüleme yöntemlerine göre;

Daha fazla bilgi elde edilebiliyor. Bu sayede diğer yöntemler ile gösterilemeyen pek çok kanser odağı tespit edilebiliyor. Ancak meme kanserinin tespitinde MR tek başına yeterli görülmüyor.
Mamografide değerlendirilmesi güç olan yoğun memeler, tedavi görmüş memeler, silikon protezli memeler incelenebiliyor.
MR’la özellikle yüksek riskli kadınlarda taramada, mamografi ve ultrasonografiye göre ayrıntılı sonuçlar alınabiliyor.
Çok erken evredeki meme kanserleri ve bazı özel tip meme kanserleri MR’la tespit edilemiyor. Bu nedenle her zaman, diğer görüntüleme yöntemleri ve klinik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Diğer görüntüleme yöntemlerine göre;
 • Memenin iyi huylu hastalıklarında da MR’da şüpheli bulgular saptanabiliyor. Bu nedenle gereksiz biyopsi ya da ameliyat yapılması gerekebiliyor.
 • Çok erken evredeki meme kanserleri ve bazı özel tip meme kanserleri MR’la tespit edilemiyor. Bu nedenle her zaman, diğer görüntüleme yöntemleri ve klinik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
 • Sadece MR ile görüntülenebilen şüpheli bulgular saptanırsa biyopsinin de MR rehberliğinde yapılması gerekiyor.
 • MR ile özellikle yumuşak dokuların görüntülenmesinde başarılı sonuçlar elde ediliyor. Diğer tanı yöntemleri ile saptanamayan pek çok kanser odağı tespit edilebiliyor. Ancak meme kanserinin tespitinde MR tek başına yeterli görülmüyor.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?