Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Oksipital Nevralji Nedir?

Oksipital nevralji, 2. ve 3. boyun sinirlerinin dallarından çıkan ve başın arka tarafına uzanan oksipital sinirlerden kaynaklanır. Oksipital sinirler, kafanın en tepesinden ense köküne kadar olan hislerden sorumludur. Oksipital nevralji ense kökünden başlayarak, başın üzerine doğru uzanan elektrik çarpması hissi, karıncalanma veya ağrı ile ortaya çıkabilir.

Kısacası oksipital nevralji, kafa derisinden geçen sinirlerin iltihaplanmasına denir. Boyun, başın arka tarafı veya kulak arkalarında hissedilen şiddetli zonklama veya şok benzeri ağrı hissine neden olur.

Oksipital Nevralji Ne Sıklıkta Karşımıza Çıkar?

Oksipital nevralji nadir görülen bir hastalık tipidir. Fakat migren atakları ve baş ağrısı durumlarında oksipital sinirler etkilenebilir.

Oksipital Nevralji Tanısı Nasıl Konulur?

Hekim tarafından yapılan muayene sonucunda; hastada oksipital sinir dağılımı boyunca, ataklar arasında ağrılı ya da ağrısız olabilen, aniden batma şeklinde bir ağrı varsa, sinirlerin üzerinde aşırı hassasiyet oluyorsa ve sinirlerin üzerine uygulanan lokal anestezik sonrası ağrı geçiyorsa oksipital nevralji tanısı konabilir.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Fizik tedavi, ısı uygulama, medikal, enjeksiyon, RF ile termokoagülasyon (radyofrekans enerjisi ile ısı oluşturulması sonucunda sinirler arasındaki iletişimin kesilmesi), stimulasyon, cerrahi dekompresyon (sinirlere baskı yapan oluşumların bağlantısının kesilmesi). Günlük pratikte enjeksiyon ile tanı koyulmuş olan hastalarda stimulasyon etkin tedavi seçeneklerinden biridir.

Oksipital Ağrının Nedeni Nedir?

Oksipital nevralji kafa travması, boyunda sinir sıkışması veya artrit gibi problemler sonucunda gelişebilirken, çoğunlukla herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir.

Oksipital nevralji, boyunda sıkışmış sinirlerin veya kas gerginliğinin bir sonucu olabilir veya baş ya da boyun yaralanmalarından da kaynaklanabilir. 

Aşağıdakilerden herhangi biri oksipital nevraljinin nedenleri olsa da, birçok vaka kronik boyun gerginliğine veya bilinmeyen kökenlerine bağlanabilir.

 • Üst servikal omurganın kireçlenmesi
 • Dejeneratif servikal omurga değişikliklerinden dolayı oksipital sinirlerin veya C2 ve / veya C3 sinir köklerinin sıkışması 
 • Servikal disk hastalığı
 • C2 ve C3 sinir köklerini etkileyen tümörler
 • Gut
 • Diyabet
 • Kan damarı iltihabı
 • Enfeksiyon

Oksipital Nevralji Ne Sıklıkta Karşımıza Çıkar?

Oksipital nevralji nadir görülen bir hastalık tipidir. Fakat migren atakları ve baş ağrısı durumlarında oksipital sinirler etkilenebilir.

Oksipital Nevralji Belirtileri 

Oksipital nevralji çoğu zaman migren veya diğer baş ağrısı türleriyle oldukça sık karıştırılmaktadır. Bu yüzden konusunda uzman bir hekim tarafından tüm septomlar ele alınarak incelenmelidir. 

Oksipital nevraljinin sık karşılaşılan belirtileri arasında;

 • Ense kökünden başlayan ve başın bir veya her iki tarafında aralıklı şok veya sürekli ağrı görülmesi
 • Yanma ve zonklama 
 • Göz ağrısı
 • Saç tarama işlemi sırasında şiddetli ağrı
 • Işığa karşı duyarlılık
 • Mide bulantısı gibi belirtilere neden olmaktadır.

Oksipital Nevralji Tanısı Nasıl Konulur?

Hekim tarafından yapılan nörolojik muayene sonucunda; hastada oksipital sinir dağılımı boyunca, ataklar arasında ağrılı ya da ağrısız olabilen, aniden batma şeklinde bir ağrı varsa, sinirlerin üzerinde aşırı hassasiyet oluyorsa ve sinirlerin üzerine uygulanan lokal anestezik sonrası ağrı geçiyorsa oksipital nevralji tanısı konabilir.

Ayrıca tanı esnasında üç boyutlu görüntüleme cihazları olan MR ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi medikal teknoloji cihazlarından faydalanılabilir. 

Oksipital Nevralji Tedavisi

Fizik tedavi, ısı uygulama, ilaç enjeksiyonu, RF ile termokoagülasyon (radyofrekans enerjisi ile ısı oluşturulması sonucunda sinirler arasındaki iletişimin kesilmesi), stimülasyon, cerrahi dekompresyon (sinirlere baskı yapan oluşumların bağlantısının kesilmesi). Günlük pratikte enjeksiyon ile tanı koyulmuş olan hastalarda stimülasyon etkin tedavi seçeneklerinden biridir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı Yayımlanma Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?