Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Pankreas hastalıklarının tedavisinin ön koşulu kesin bir teşhistir. Yalnızca hangi hastalığın söz konusu olduğu bilindiğinde ve pankreasta bir tümör emin olarak hariç tutulduğunda veya ameliyat ile tedavi edilemediğinde geleneksel tedbirler göz önünde bulundurulabilir. Bunlar gerçekleşmiş olan bir ameliyat sonrasında da çok önemlidir.

Pankreas hastasının beslenmesi önemli bir rol oynar. Öneli olan gün içinde birden fazla (çoğu zaman 6 defa) yemek yenmesidir.

Burada hangi hastalığın söz konusu olduğu fark etmez (akut hastalık dalgaları veya hemen ameliyattan sonra hariç, burada özel prensipler geçerlidir). Ayrıca vücuda yeterince kalori sunulması da önemlidir. Sıklıkla görülen kilo kaybının nedeni çoğu zaman alınan besinin yetersizliğidir. Zorluk sıklıkla yağların sindirimindedir. Yağlar başlıca kalori tedarikçileridir.

Pankreas hastalarına bazı besin yağları iyi gelmemektedir. Burada kolay sindirilebilir bir yağ bulmaya çalışılmak durumundadır.

Yağ miktarı artırırken dikkatli olunmalıdır, küçük porsiyonlar ile başlayıp yavaşça artırılmalıdır. İlave kalori taşıyıcılar olarak margarin veya yemeklik yağ şeklinde orta zincirli trigliseritler (MCT) alınabilir. Pankreas hastalarına prensip olarak beslenme danışmanlığı verilmelidir.

Pankreasın Ekzokrin İşlev Bozukluğu

Tekrarlanan hastalık dalgalanmaları veya ameliyat neticesi olarak işlevsel pankreas dokusu sindirim için gerekli olan enzim miktarı yeterli olmayacak şekilde azalmış olabilir. Böylece yiyeceklerin sindirilmemiş bileşenleri bağırsakta kalır.

Bu şişkinliklere ve ishallere neden olur, ve bu da rezorpsiyonu (bağırsaktan alımı) engeller. Öz pankreas salgısının hayvanlardan elde edilen, temizlenmiş ve işlenmiş enzim preparatı ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. İkame tedavisinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Preparat gıdalar ile karışabilmesi için yemek sırasında alınmak zorundadır. Halen tamamen mevcut mide durumunda sıklıkla asit miktarı bir asit kısıtlayıcı ile (örn. Pantoprazol veya Omeprazol) azaltılmak zorundadır.

Mide asidi normalde pankreasta oluşturulan bikarbonat ile nötralize edilir. Bu nötralizasyon söz konusu olmadığında bağırsaktaki besin lapası ekşi kalır. Bu koşullarda pankreasın enzimleri, kapsül şeklinde alınanlar da, iyi etki edemezler.

Sunulan tüm preparatlar eşdeğer değildir; örn. İnce bağırsaktaki enzim yoğunluğu için peletlerin büyüklüğünün ne derece önemli olduğu ortaya konulabilmiştir. Belirtilen enzim miktarı kısmen fazla geç veya fazla erken açığa vurulur, öyle ki bunlar arzu edilen bağırsak kısmında göreve hazır olamazlar.

Süren ishal durumunda ilacın değiştirilmesi denenmelidir. Preparatın dozu fazla düşük seçilmemelidir ve gıdaların iyi rezorpsiyonu durumunda daha sonra daha azı ile idare etmeye çalışılabilir.

Yağların güvensiz rezorpsiyonu nedeniyle sıkça yağda çözülen vitaminlerin alımı bozulur, ki adından da anlaşılacağı şekilde bunlar rezorpsiyon için yağa ihtiyaç duyarlar. Kandaki vitamin (A, D, E, K) seviyesi belirlenebilir.

Bu vitaminlerin standart aralıkta olmaması halinde telafi edilmelidirler. Tablet şeklinde alınması ancak güvenli rezorpsiyon durumunda mantıklıdır. Bu sayede daha sonra hastalık tablolarının oluşabileceği eksiklikler giderilir. Bunlar arasında osteoporoz ve osteomalaz gibi kemik hasarları belirtilebilir, ancak göz sinirlerinde ve ciltte değişiklikler de oluşabilir.

Pankreasın Endokrin İşlev Bozukluğu

Bir ameliyat veya enfeksiyonel bir işlev kaybı nedeniyle insülin üreten hücrelerin sayısı bir Diabetes mellitus ortaya çıkacak kadar azaltılmış olabilir. Bazı durumlarda bu bir pankreas kanserinin erken ibaresi olarak ta ortaya çıkar.

İnsülin üretiminin azalması nedeniyle ortaya çıkan Diabetes mellitus’ta gerçek bir insülin eksikliği söz konusudur ve bir tablet tedavisi yalnızca kısa süreli etkili olur ve çoğu zaman hiç etkili olmaz.

Diyabet hastasına prensip olarak tavsiye birden fazla küçük öğünler halinde yemek yemesidir. Pankreas ameliyatı geçirmiş olanlarda insülin tedavisinde insülin oluşturan hücre komplekslerinin eksikliği, bu kayıp ile insülinin karşı hormonu olan glukagonu oluşturan dokunun da eksik olmasından dolayı anlamlıdır.

Bu hastalar insülin enjekte ettiklerinde ve ardından bir şey yemediklerinde vücudun koruma mekanizmaları düşük kan şekeri durumunda glukagon açığa vurdukları ve kan şekeri seviyesini artırdıkları için şeker eksikliği tehlikesi daha yüksektir.

Bu nedenle pankreası alınan hastalara takip muayenelerinde pratik olarak sonradan diyabet neticeleri gözlemlenmesi için biraz daha yüksek kan şekeri düzeyi ayarlanır. 

Takip Muayeneleri ve Hasta Bakımı

Bir pankreas ameliyatı sonrasında veya kronik pankreatit durumunda tüm ilgili hastalar sağlık durumundaki olası bir değişikliği erken fark edebilmek için düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Bunların arasında Diabetes mellitus ve metabolizma durumunun gözlemlenmesi gerekmektedir - yani yetersiz besin ve vitamin alımından dolayı eksiklik durumlarının bulunup bulunmadığı sorusu.

Hastalığa bağlı olarak her bir hasta için gereken sonradan muayenelerin sıklığı ve kapsamı belirlenmelidir. Özellikle kişisel sorunlarda öz yardım organizasyonları hastalara pankreas ameliyatları sonrasında yardımcı olmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55