Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Oniki Parmak Bağırsağı, Vater Papillası ve Distal Safra Yolu Bölgesindeki Tümörler

Pankreasa yakın alanlarda bulunmasından dolayı oniki parmak bağırsağı, Vater papillası ve distal safra yolu bölgesindeki tümörlere yapılan cerrahi müdahalelerde, pankreasın da bir kısmının alınması gerekir.

Oniki Parmak Bağırsağı Tümörleri

Oniki parmak bağırsağı (duodenum) bölgesindeki tümörlerde çeşitli ameliyat imkanları bulunmaktadır. Oniki parmak bağırsağının kötü huylu tümörlerini (Örneğin; duodenal karzinomlar veya duodenumun nöroendokrin tümörleri) tamamen uzaklaştırmak için genellikle Whipple ameliyatı tercih edilir.

Pankreasın hemen oniki parmağının yanında bulunması ve oniki parmak bağırsağındaki kötü huylu tümörlerin sıklıkla pankreasın içine büyümesinden dolayı pankreas kafasının alınması gereklidir.

Oniki parmak bağırsağının iyi huylu tümörleri (duodenal adenomlar) endoskopik olarak alınabilmektedir. Endoskopik olarak tamamen almanın mümkün olmadığı durumlarda ise yalnızca oniki parmak bağırsağını alıp pankreası bırakma imkanı bulunmaktadır.

Vater Papillası Tümörleri

Vater papillası, pankreas ve safra yolunun oniki parmak bağırsağına (duodenum) ortak bağlantı noktasıdır. Bazen her iki yol bir birinden ayrı olarak hemen yan yana oniki parmak bağırsağı ile birleşebilirler.

Papilla bölgesinde iyi huylu ve kötü huylu tümörler oluşabilir. Pankreasa yakınlığından dolayı papillanın kötü huylu tümörlerinde (papilla karzinomları) oniki parmak bağırsağının ve pankreas kafasının tamamen alınması (Whipple ameliyatı) gerekmektedir.

Papillanın iyi huylu tümörlerinde (papilla adenomları) endoskopik olarak uzaklaştırma denenebilir. Bunun mümkün olmaması veya tümör kalıntılarının bulunması durumunda transduodenal bir papillektomi mümkündür.

Bazen transduodenal ampulektomi diye de adlandırılan bu ameliyat oniki parmak bağırsağının uzunlamasına açılmasından sonra Vater papillasının safra yolunun ve pankreas yolunun son kısımları ve de çevrede bulunan pankreas dokusu dahil olmak üzerre Vater papillasının tamamen alınmasını kapsamaktadır.

Ameliyat sırasında patolojik kesi uygulanabilir. Eğer keside rezeksiyon kenarlarında tümör dokusuna rastlanırsa Whipple ameliyatı gerekebilir.

Distal Safra Yolu Tümörleri

Safra yolunun son (yani distal) kısmı pankreasın kafasının içinden geçer ve nihayetinde oniki parmak bağırsağına ulaşır. Distal safra yolunun kötü huylu tümörlerinin alınması için Whipple ameliyatı, yani oniki parmak bağırsağının ve bunun içindeki yol sistemleri dahil olmak üzere pankreas kafasının alınması gereklidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?