Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Sakrum ve Koksiks Kemikleri

Boyun, sırt ve beldeki 24 adet omurun arasında diskler ve faset eklemler bulunur. Bu sayede bu omurlar birbirleri üzerinde hareket edebilirler.

Sakrum kemiğini oluşturan 5 omurun aralarında ise disk ve faset eklem yoktur. Bu 5 omur birbirine kaynamış tek bir kemik şeklindedir. Koksiks adı verilen kuyruk sokumu kemiği de benzer yapıdadır. 4 veya 5 omurun birleşiminden oluşur. Sakrum kemiği aynı zamanda her iki yanda leğen kemikleri ile eklem oluşturur. Bu eklemler sakroilyak eklemler olarak bilinir. Bu anatomik farklılıklar nedeniyle sakrum ve koksiks biyomekanik olarak da omurganın geri kalanından farklılık gösterir.

Sakrum ve Sakroiliak Eklem Ağrısı:

Sakroiliak eklemlerdeki hareket miktarı azdır. Omurga ile kalça ve bacaklar arasında yük aktarımı görevini üstlenirler. Bu eklemler üzerine etki eden yüksek miktardaki yüklere karşı gelebilmeleri için eklem çevresinde çok kuvvetli bağlar bulunur.

Sakral kemiğin yan plandaki (sagital) duruş açısı, vücudun tamamının yan plan dengesinde önemli rol alır. Sakrum, kazalar ve yaralanmalar sonucunda kırılabilir. Kırığın yerine ve sinir dokularında etkilenme olup olmamasına göre konservatif veya cerrahi tedavi planlanabilir. Benzer yaralanmalar sonucu sakroilyak eklemlerde açılmalar meydana gelebilir. Pelvis ve karın içi diğer yaralanmalar sıklıkla eşlik edebilir. Yüksek miktarda iç kanama gelişebilir. Erken dönemde vücut dışından takılan fiksatörler veya kemik içerine yerleştirilen vidalar ile açılan eklemin kapatılması gerekebilir.

Ankilozan spondilit başta olmak üzere bazı romatizmal hastalıklar sakroilyak eklemleri etkilerler. Aşırı protein alımına bağlı olarak gelişen gut hastalığı, ayak ve bacaktaki küçük eklemler gibi sakroilyak eklemi de etkileyebilir. Osteoartrit veya spondiloz olarak adlandırılan kireçlenme süreci sakroilyak eklemlerdeki kıkırdak yapısını bozarak hareket ile ortaya çıkan ağrıları neden olabilir. Hamilelik döneminde artan yüklere bağlı olarak ağrılar görülebilir.

Bu eklem çeşitli romatizmal hastalıkların sıklıkla tutulum gösterdiği bir eklemdir. Aşırı protein alımına bağlı olarak gelişen Osteoartrit olarak adlandırılan kireçlenme süreçlerinden de etkilenir. Hamilelik döneminde bu eklem kaynaklı ağrılar görülebilir.

Bel ağrılarına benzer şekilde sakrum ve sakroilyak eklem ağrıları, kalça ve dizlere yayılım gösterebilir. Ağrılar akut veya kronik olabileceği gibi, tek veya çift taraflı olarak hissedilebilir.

Ankilozan Spondilit:

Eklemlerde ve omurgada tutulum gösteren romatizmal bir hastalıktır. Genel olarak erken yaşta (<40 yaş) ortaya çıkan bel ağrısı şeklinde bulgu verir. Yavaş yavaş artan, sinsi bir başlangıç gösterebilir. Ağrının hareketle azalıp, dinlenme sonrası artması tipiktir. Bu özelliğinin bir yansıması olarak gecenin 2. yarısında ve sabaha karşı ağrı ortaya çıkabilir. Yarım saat veya daha uzun süren sabah tutukluğu eşlik edebilir. Hastalık ilerledikçe omurga hareketleri kısıtlanabilir.

Romatoif artrit, lupus ve diğer romatolojik hastalıklar da omurgayı ve sakroilyak eklemi tutarak ağrılara sebep olabilirler.

Kireçlenme:

Eklemler arasında bulunan sinovyal sıvısının azalması kıkırdak hasarına ve hareket kaybına neden olur. Romatolojik tutulumdan farklı olarak daha ileri yaşlarda görülür. Ağrı dinlenme ile azalırken, hareket ile artar.

Koksidini (Kuyruk Sokumu Ağrısı):

Koksidini, koksigodini, koksalji gibi tıbbi adlandırmaları bulunmaktadır. Sıklıkla kalça üzerine ani düşmeler sonucu oluşan ezilme ve kırıklara bağlı olarak ağrı gelişir. Her biri basit olan tekrarlayan travmalar da koksidini sebebi olabilir. İltihaplanma, tümörler ve benzeri sebepler daha az sıklıkla kuyruk sokumu ağrısı etkenidir.

Dinamik röntgenler ile kuyruk sokumu içerisinde hareket artışı olup olmadığına, kırığın öne veya arkaya yer değiştirip değiştirmediğine ve spikül olarak bilinen oturak bölgesinde kemik çıkıntı oluşturup oluşturmadığına göre tedavi planlanır.

Genellikle medikal tedaviye ve özel oturma aparatlarını da içeren konservatif tedaviye yanıtı iyidir, fakat iyileşme uzun sürebilir. Özellikle sert zeminlerde uzun süreli oturmamak önemlidir.  Daha az sıklıkla cerrahi tedavi gerekebilir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55