Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Raynaud, Torasik Outlet, Buerger… Belki de ömrümüzde ilk kez duyduğumuz hastalıklar. Kimi parmaklardaki damarların büzüşmesine neden oluyor, kimi de çeşitli organlarda hasara yol açıyor. Bazıları enfeksiyon kökenli, bazıları genetik. Ancak nadir de görülse, bu damar hastalıklarına yakalanan pek çok kişiyi dikkat etmeleri gereken uzun bir tedavi süreci bekliyor.

Raynaud Hastalığı

El ve ayak parmaklarındaki damarların büzüşmesine yol açıyor.

Bu hastalık, özellikle el ve ayak parmaklarının atardamarlarını etkiliyor ve bu damarların geçici ataklar sırasında anormal şekilde büzüşmesine neden oluyor. Hastalığın başlangıcı genellikle yavaş seyrediyor. Başlangıçta her iki elde bir ya da iki parmağın uçları hastalıktan etkilenirken, ileri dönemlerde belirtiler parmakların daha geride bulunan kısımlarında da görülüyor.

Raynaud Hastalığı tedavisi

Hafif ve orta derecede belirtileri olan hastaların çoğunda, damarlardaki büzüşmeyi engellemek ya da azaltmak için soğuktan korunma ve sigara içmeme gibi basit önlemler, şikayetlerin şiddeti ve sıklığının azalması açısından büyük yarar sağlıyor. 

İlaç, az başvurulan tedavi yöntemlerinden biri. Günümüzde en çok yarar sağlayan ilaçlar, kalsiyum kanallarını engellemeye yönelik olanlar.

Buerger Hastalığı

30’lu yaşlardan sonra sigara tiryakisi erkekleri tehdit ediyor.

El, kol, bacak ve ayak kan damarlarını tutarak iltihaplanmalarına (vaskülit) ve kan dolaşımının bozulmasına neden olan bir hastalık. 

Genellikle Buerger hastalığı; el-ayak parmaklarında soğukluk, ağrı, açık yaralar ve gangren veya aralıklı olan bacak ağrısı (belirli bir mesafe yürüdükten sonra ortaya çıkıyor) olan, 30-40 yaşlarındaki, günde 20 adet ya da üzerinde sigara kullanan erkeklerde görülüyor.

Buerger Hastalığı tedavisi

Eğer hasta tam olarak sigara kullanmayı bırakır ve verilen damar genişletici ilaçları düzenli olarak kullanırsa, 1-4 haftada ağrıları kayboluyor ve ardından yaralar iyileşiyor. 

Sigara kullanımını tamamen bırakmış hastalarda ağrıların dinmemesi, hatta ağrıların hastayı gece uyutmaması veya tıbbi tedavi metotlarıyla tedavi süresinin çok uzayacağı düşünülmesi durumunda da bypass cerrahisinin uygulanması gerekiyor.

Torasik Outlet Sendromu

1. kaburganın çıkarılmasını gerektiren bir hastalık.

Göğüs kafesi çıkış sendromu anlamına da gelen Torasik Outlet Sendromu’nda, kol ve ele giden damarlarla sinirler boyun kaslarının, 1. kaburga kemiğinin ve/veya köprücük kemiğinin arasına sıkışıyor. Sinirlerin sıkışması sonucunda kollarda uyuşma, güçsüzlük ile yorulma belirtileri görülüyor.

Torasik Outlet tedavisi

Sinirleri sıkıştıran adalelerin serbestleştirildiği ayrıca koltuk altı kesi yolu ile boyun kaburgası ve 1. kaburga kemiğinin çıkarılıp sıkışmanın giderildiği cerrahi yöntem uygulanıyor.

Marfan Sendromu

Genetik olarak birçok organa hasar veriyor.

Bağ dokusu sorunlarına neden olan kalıtsal bir hastalık. İskelet, gözler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere vücudun pek çok bölümü bu hastalıktan etkilenebiliyor. Hastalıklara değişim geçirmiş bir veya daha fazla gen neden oluyor. Marfan sendromunda görülen en ciddi sorunlar, kalp ve kan damarlarıyla ilgili. Marfan sendromlu kişilerde, aort duvarı zayıflayıp esneyebiliyor (aort genişlemesi).

Merfan Sendromu tedavisi

Tam anlamıyla iyileştirilemiyor, ancak kan basıncını düşürmek ve aort üzerindeki baskıyı azaltmak için ilaç kullanılabiliyor. Aort damarı fazla genişlemişse, genişlemiş bölümün ameliyatı gerekiyor.

Skleroderma

Ender görülen kronik bir bağ dokusu hastalığı.

Skleroderma, nadir görülen kronik bir bağ dokusu hastalığı. Genel bitkinlik, cilt değişiklikleri, eli yumruk yapmakta zorlanma, el ve ayak parmaklarında katılık, Raynaud hastalığı, eklem/kas ağrıları, göz/ağız kuruluğu ve böbrek yetmezliği ile seyredebiliyor. 

Skleroderma tedavisi

Kan damarlarını genişletecek ve dolaşımı artıracak ilaçlar veriliyor. Bu ilaçlar tansiyonun yükselmesini ve böbrek sorunlarının gelişmesini engelliyor, Raynaud fenomeni tedavisine yardımcı oluyor.

Fibromüsküler Displazi

Orta yaşlı kadınlarda damarların daralmasına neden oluyor.

Genelde 30-50 yaşlarındaki kadınlarda gözlenen ve özellikle böbrek atardamarları gibi orta çaplı damarların daralmasına neden olan bir hastalık.

Fibromüsküler Displazi tedavisi Böbrek damarında darlık varsa, tansiyonu düşüren ilaçların yanı sıra, etkilenen damardaki daralmış bölgeye balonla genişletme işlemi yapılıyor. Eğer hastalık bu şekilde tedavi edilemeyecek kadar ileri düzeydeyse, o zaman cerrahi müdahale de yapılabiliyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?