Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Üretra, idrarın vücuttan dışarı taşınmasına izin veren, penisin ucu ile mesane arasındaki bağlantı borusudur. Üretral striktür (üretra darlığı) idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı atılamamasına ve dolayısıyla idrarın mesanede birikmesine, mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olur.

Darlık üretranın ve çevresindeki dokunun yaralanması veya zedelenmesi nedeniyle oluşmaktadır. Nasıl ki cildimizde olan yaralanmalarda bir gerilme ve yaralanan yerde kalınlaşma oluşuyorsa, benzeri şekilde üretra yaralanmalarında da bir gerilme ve kalınlaşma olmaktadır. Bu gerilme ve kalınlaşma, üretranın ince boşluğunu tıkadığında idrar üretradan geçemez ve bu nedenle mesanede birikir.

Travmalar, prostat kanseri için yapılan radyoterapi gibi kimi tıbbi uygulamalar, bu bölgede yapılan kimi cerrahi operasyonlar ve belsoğukluğu gibi bazı enfeksiyonlar üretra darlığına neden olabilmektedir.

Darlıklar mesane ile penisin ucu arasında bir kaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişen bir uzunluğa sahip olabilir.

Belirtiler

Mesanenin boşalmasının bozulması, mesanede sürekli bir doluluk hissi yaratmakla beraber, üretradaki darlık sebebiyle idrarın tam ve rahat tahliyesi gerçekleşemez. Bu nedenle ortaya çıkan kimi belirtiler şunlardır:

  • Zayıf idrar akışı
  • İdrar yaparken ağrı
  • Sürekli idrara sıkışıkmış gibi hissetmek

Mesane boşalması bozulduğu zaman, mesanede daha fazla idrarın biriktirilebileceği boşluk kalmaz fakat böbreklerde idrar üretimi devam eder.

Hastalığın ilerlediği durumlarda böbreklerde üretilen idrar mesaneye dolamayacağı için kendisini taşıyan tüp olan üreterlerde birikir, ilerleyen dönemlerde ise böbrek havuzcuklarında genişlemeye neden olarak böbrek hasarı yaratabilir.

Bunun yanı sıra,   idrarın dışarı atılamaması nedeniyle, sistit gibi idrar yolu enfeksiyonları ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve prostatit gibi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Tanı Yöntemleri

Üretra darlığı tanısı detaylı bir tıbbi öykünün ardından yapılacak fizik muayene ve ek olarak bazı endoskopik ve/veya radyolojik tetkikler eşliğinde konulabilir.

Tanı amacıyla sık kullanılan yöntemlerden biri endoskopik incelemelerdir. Hekim, lokal anestezi içeren kayganlaştırıcı bir jel eşliğinde, ucunda kamera bulunan bir hortum veya boruyu penis ucundan üretraya doğru ilerleterek mesaneye kadar üretranın içini inceler ve darlık ile buna neden olan faktörleri tespit eder. Bu işleme sistoskopi adı verilir.

Radyolojik tetkiklerden en sık kullanılanı ise temelde üretranın içerisinden röntgen altında farkedilebilen bir ilacın geçirilmesi prensibine dayanan üretrogram tekniğidir. İlacın geçişi esnasında üretranın hangi bölgesinde ne kadar darlık olduğu ve üretranın anatomik şekli tespit edilebilir.

Tedavi Yöntemleri

Üretral darlık nedeniyle idrarın mesane içerisinde kalmasının yaratabileceği acil durumlarda, idrar sondası veya mesanenin cilt üzerindeki izdüşümü üzerinden bir kateter yerleştirilmesi (suprapubik kateter) işlemleri ile mesane boşaltılarak acil durum giderilir ve hasta rahatlatılır.

Üretra darlığının varlığı ortaya konduktan sonra, bu durumun giderilmesine yönelik cerrahi işlemler uygulanabilir.

Cerrahi işlemlerin içerisinde sık uygulanan yöntemlerden biri “üretrotomi” adı verilen üretranın genişletilmesidir. Uygun olan hastalarda bu yöntem lazer veya mekanik olarak darlık olan kısmın genişletilmesi ile yapılır.

Üretrotomi için uygun olmayan veya üretrotomi ile başarı sağlanamayan hastalarda ise üretroplasti adı verilen açık cerrahi ile darlığın nedeni ortadan kaldırılır ve üretra genişletilir. Kimi durumlarda üretranın tamir edilebilmesi için çevre dokulardan faydalanılabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55