Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 - 2019 İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi (Tezli) / Klinik Embriyoloji / Yüksek Lisans
 • 2016 Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Kurulu / Fellow
 • 2013 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2008 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Eğitim Görevlisi
 • 2015 - 2021 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Baş Asistan
 • 2018 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Doç. Dr.
 • 2013 - 2015 Van Özalp Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 2008 - 2009 Ağrı Merkez Eğitim Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (İstanbul) (TJOD)
 • Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • European Endometriosis League
 • Endometriozis ve Adenomiyozis Derneği
 • American Society for Reproductive Medicine (ASRM)
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • International NOTES Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Fertility-sparing in cancer patients. Clin Exp Obstet Gynecol. 2021 Karakaş S, Kaya C, Schäfer SD, Miku? M, Terzic M, Abdullaev B, Andrisani A
 • The Comparison of Surgical Outcomes following Laparoscopic Hysterectomy and vNOTES Hysterectomy in Obese Patients. J Invest Surg. 2021 May 26:1-6. Kaya C, Yıldız Ş, Alay İ, Aslan Ö, Aydıner İE, Yaşar L.
 • Absorption, distribution, metabolism and excretion of hyaluronic acid during pregnancy: a matter of molecular weight Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2021 May 17. Unfer V, Tilotta M, Kaya C, Noventa M, Török P, Alkatout I, Gitas G, Bilotta G, Laganà AS
 • Serum X-box-binding protein 1 levels in PCOS patients Gynecol Endocrinol. 2021 Jun 23:1-5. Bahçeci E, Kaya C, Karakaş S, Yıldız Ş, Hoşgören M, Ekin M
 • aginal-assisted Laparoscopic Sacrohysteropexy and Vaginal Hysterectomy with Vaginal Vault Suspension for Advanced Uterine Prolapse: 12-month Preliminary Results of a Randomized Controlled Study Gynecol Minim Invasive Ther. 2021 Jan 30;10(1):30-36. Cengiz H, Yildiz S, Alay I, Kaya C, Eren E, Iliman DE.
 • Association between overactive bladder and serum nerve growth factor concentrations in women with high-grade uterine prolapse Int Urogynecol J. 2021 Feb;32(2):345-351. Yildiz Ş, Cengiz H, Kural A, Kaya C, Alay İ, Ekin M
 • Hysteroscopic Removal of Intrauterine-retained Suture Material Causing Pelvic Inflammatory Disease Gynecol Minim Invasive Ther. 2021 Apr 30;10(2):121-123. Kaya C, Alay I, Yildiz S, Aslan O.
 • Evaluation of genital self-image and sexual dysfunction in women with vulvar lichen planus or lichen sclerosus . J Psychosom Obstet Gynaecol. 2020 Dec 10:1-8. Yıldız Ş, Cengiz H, Kaya C, Alay İ, Öztürk E, Tunca AF, Erdoğan A, Yaşar L.
 • The effect of being diagnosed with human papillomavirus infection on women''s sexual lives J Med Virol. 2020 Aug;92(8):1290-1297. Alay I, Kaya C, Karaca I, Yildiz S, Baghaki S, Cengiz H, Ekin M, Yasar L.
 • Effect of metformin and detorsion treatment on serum anti-Müllerian hormone levels and ovarian histopathology in a rat ovarian torsion model Turk J Med Sci. 2020 Apr 9;50(2):455-463. Karakaş S, Kaya C, Güraslan H, Sakiz D, Süzen Çaypinar S, Cengiz H, Ekin M, Yaşar L.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?