Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 - 2022 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (Doçent Doktor)
 • 2020 - 2021 Mayo Clinic, Department of Cardiothoracic Surgery, Jacksonville, USA (Fellowship)
 • 2006 - 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi (Uzmanlık Eğitimi)
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2022 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (Doçent Doktor)
 • 2020 - 2021 Mayo Clinic, Department of Cardiothoracic Surgery, Jacksonville, USA (Fellowship)
 • 2012 - 2015 Kafkas Üniversitesi Tip Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (Mecburi Hizmet, Yardımcı doçent doktor)
 • 2006 - 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi)
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği(TTB)
 • Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery
 • Turkish Society of Cardiovascular Surgery
 • European Society for Vascular Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Short-term outcomes of heart transplant patients bridged with Impella 5.5 ventricular assist device ESC Heart Fail. 2023 May 3. doi: 10.1002/ehf2.14391. Haddad O, Sareyyupoglu B, Goswami RM, Bitargil M, Patel PC, Jacob S, El-Sayed Ahmed MM, Leoni Moreno JC, Yip DS, Landolfo K, Pham SM.
 • Single arterial access for Ecpella and jugular venous cannulation provides full mobility on a status 1 heart transplant recipient ESC Heart Fail. 2022 Feb 23. doi: 10.1002/ehf2.13862. Epub ahead of print. PMID: 35194962. Bitargil M, Pham S, Haddad O, Sareyyupoglu B.
 • Caval Isolation With Baloon Catheters Within Venous Cannulas in Cardiac Surgery JTCVS. February 2022. Bitargil et al
 • Controlled tempratures in cold preservation provides safe heart transplantation results. J Card Surg 2022 pmıd:35060167 Bitargil et al.
 • An interesting finding : What is the relation between Aortic enlargement and COVID-19 ? Vascular, 2022. Bitargil et al.
 • Long-term outcomes of endovenous laser ablation , n-butyl cyanoacrylate, and radiofrequency ablation for treatment of chronic venous insufficiency J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021. Kılıç HE, Bektas N, Bitargil M et al.
 • Ablation of the great saphenous vein with F-Care versus Closurefast endovenous radiofrequency therapy: Double-blinded prospective study Phlebology: The Journal of Venous Disease; 2020;35(8):561-65. Bitargil M, Kılıç HE.
 • Comparing local tumescent anesthesia and spinal anesthesia methods during and after endovenous radiofrequency ablation of great saphenous vein Int Angiol. 2020 Dec;39(6):461-466. doi: 10.23736/S0392-9590.20.04414-4. Epub 2020 Jul 16. Bitargil M, Kılıç HE.
 • Open heart surgery in a newly established cardiovascular department: A retrospective evaluation of the first 450 cases Kosuyolu Heart Journal, 2020, 23(2):85-90. Bitargil M, Kılıç HE, Bektas N, Engin E, Demir T, Koramaz I.
 • Ocular blood flow and choroidal thickness changes after carotid artery stenting Arq Bras Oftalmol; 2020:83(5):417-423. Biberoglu E, Eraslan M, Ipek M, Baltacioglu F, Bitargil M.
 • Is Surgical Approchment To A Retained and Fractured Guide Wire Inside Coronary Artery Neccessary Following Coronary Angiography? Koşuyolu Heart Journal, 2020:20(3):259-261. Koramaz İ, Bitargil M, Kılıç HE, Gökalp F,
 • Surgical Repair of a 13-cm Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm with Aortocaval Fistula in a 63-Year-old Tuba Player Tex Heart Inst J. 2019 Feb 1,46(1):36-40. Doi:10.14503/THIJ-17-6370. Bitargil M, Bektaş N, S, Koramaz İ.
 • Tranfusion Related Acute Lung İnjury Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery Perfusion, 2015; 30(8): 626-28. Bitargil M, Arslan C, Başbuğ H.S, Göçer H, Günerhan Y, Bekov Y.Y.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?