Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Fellow of European Board of Surgery - General Surgery (FEBS-GenSurg), London, England
 • 2021 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2021 Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi, Türk Cerrahi Derneği, Ankara, Türkiye
 • 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2013 Cleveland Clinic, Genel Cerrahi (observership), Ohio, A.B.D.
 • 2009 Amerikan Robert Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2023 Tekirdağ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği / Uzman Doktor
 • 2016 - 2021 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
ÜYELİKLER
 • Robert Kolej Mezunlar Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği (TCD)
 • American College of Surgeons (ACS) - Associate Fellow
 • European Society of Surgical Oncology (ESSO) - National Representative of Turkey for 2021-2024
 • European Association of Endoscopic Surgeons (EAES)
 • İstanbul Tabip Odası
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTACD)
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Management of Nonocclusive Mesenteric Ischemia in Patients with Cardiac Failure Heart Surg Forum. 2022 Sep 12;25(5):E649-E651. doi: 10.1532/hsf.4879 Ömeroğlu S, Tanal M, Beyaz MO, Güven O, Demir I, Kabul Gürbulak E, Demir U.
 • SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study. Anaesthesia. 2022 Jan;77(1):28-39. doi: 10.1111/anae.15563. Epub 2021 Aug 24. COVIDSurg Collaborative; GlobalSurg Collaborative.
 • Comparison of the management of emergency and oncological surgeries during the COVID-19 pandemic with the previous experience. A single-center retrospective study. Ann Ital Chir. 2021;92:323-329. Yigit B, Citgez B, Tanal M, Yetkin SG, Uludag M.
 • Unexpected tendency to bleeding in COVID-19 patients: A case of spontaneous retroperitoneal hematoma. SAGE Open Med Case Rep. 2021 Dec 23;9:2050313X211067907. doi: 10.1177/2050313X211067907. eCollection 2021. Tanal M, Celayir MF, Kale ZS.
 • Protective Loop Ileostomy Closure Techniques: Comparison of Three Different Surgical Techniques. Cureus. 2020 Oct 16;12(10):e10977. Celayir MF, Tanal M, Besler E, Koksal H.
 • COVID-19 and the Global Impact on Colorectal Practice and Surgery Clin Colorectal Cancer. 2020 Sep;19(3):178-190.e1. Nunoo-Mensah JW, Rizk M, Caushaj PF, Giordano P, Fortunato R, Dulskas A, Bugra D, da Costa Pereira JM, Escalante R, Koda K, Samalavicius NE, Maeda K,
 • Approach to the diagnosis and treatment of mesenteric panniculitis from the surgical point of view. Turk J Surg. 2018 Jul 1;34(2):121-124. Kaya C, Bozkurt E, Yazıcı P, İdiz UO, Tanal M, Mihmanlı M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?