Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 - 2014 Imperial College/ Hammersmith Hospital/ Circulatory Reseach Center / Visiting professor
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Honorary Consultant, Guy''s and St. Thomas Hospital, King''s College, London
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 İstanbul Üniversitesi / İstanbul Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2014 - 2015 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Profesör Doktor
 • 2012 - 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Girişimsel Kardiyoloji / Profesör Doktor
 • 2006 - 2012 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2001 - 2006 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Kardiyolog
ÜYELİKLER
 • Girişimsel Kardiyoloji Birliği
 • Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (ESC)
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Perkütan Koroner Girişim Cemiyeti
 • Avrupa Perkütan Koroner Girişim Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi (EAPCI) Ulusal Topluluklar & Uluslararası İlişkiler Komitesi
 • Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (EAPCI)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Reducing Aortic Barotrauma and Vascular Extracellular Matrix Degradation by Pacemaker-Mediated QRS VVidening J Am Heart Assoc 2020 May 18;9(10):e014804. doi: 10.1161 /JAHA. 119.014804. Sezer M, Atici A, Coşkun I, Cizgici Y, Ozcan A, Umman B, Buğra Z, Ozcan I, Hasdemir H, Kocaaga M, Davies JE, Umman S.
 • Sex Differences in Instantaneous Wave-Free Ratio or Fractional Flow Reserve-Guided Revascularization Strategy. JACC Cardiovasc Inter. v2019 Oct 28;12(20):2035-2046. Doi 10.1016/j.jcin.2019.06.035. Niccoli G, Piek JJ, Ribichini F, Samady H, Sapontis J, Seto AH, Sezer M, Sharp ASP, Singh J, Takashima H, Talvvar S, Tanaka N, Tang K, Van Belle E,
 • Fibrinolytic Therapy to Reduce Microvascular Obstruction After Myocardial Infarction JAMA 2019 May 28;321 (20):2032. doi: 10.1001 /jama.2019.2776. Sezer M, Umman S.
 • Coronary Microvascular Injury in Reperfused Acute Myocardial Infarction: A View From an Integrative Perspective. J Am Heart Assoc. 2018 Nov 6;7(21):e009949. doi: 10.1161/JAHA.118.009949. Sezer M, van Royen N, Umman B, Buğra Z, Bulluck H, Hausenloy DJ, Umman S.
 • Safety of the Deferral of Coronary Revascularization on the Basis of Instantaneous Wave-Free Ratio and Fractional Flow Reserve Measurements in Stable Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndromes JACC Cardiovasc Irıterv. 2018 Aug 13;11(15):1437-1449. doi: 10.1016/j. jcin. 2018.05.029. Seto AH, Sezer M, Sharp ASP, Shin ES, Singh J, Takashima H, Talvvar S, Tanaka N, Tang K, Van Belle E, van Royen N,
 • New Mathematical Correction Model in Pursuit of Optimal Hemodynamic Assessment of Serial Coronary Artery Disease: Overcoming Hyperemic Cross Talk Between Coronary Stenoses in Series? J Am Heart Assoc. 2018 Oct 16;7(20):e010754. doi: 10.1161 /JAHA.118.010754. Sezer M.
 • Hyperaemic microvascular resistance predicts clinical outcome and microvascular injury after myocardial infarction Heart (2017) ;0:1 -8. doi: 10.1136/heartjnl-2017-311431. 1. De Waard G, Fahmi G, de Wit Douvve, Kitabata H, V/illiams R, Patel N, Teunissen PF, van den Ven PM, Umman S, Knaapen P, Perera D, Sezer M
 • Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flovv Reserve in PCI NEngJ Med (2017);376:1824-1834. M. Sezer, C. Di Mario, R.T. Gerber, I.S. Malik,A.S.P. Sharp, S. Talwar, K. Tang, H. Samady, J. Altman, A.H. Seto, J. Singh, A. Jeremias, H.
 • Invasive Assessment of the Coronary Microcirculation in Reperfused ST-Segment-Elevation Myocardial İnfarction Patients Where Do We Stand? Circ Cardiovasc Interv. (2017) ;10:e004373. DOİ: 10.1161 /CIRCINTERVENTIONS. 116.004373. Bulluck H, Foin N, Tan JW, Low AF, Sezer M, Hausenloy D.
 • Bimodal pattern of microvascular involvement in diabetes mellitus J Am Heart Assoc. 2016;5:e003995 doi: 10.1161 /JAHA.116.003995. Sezer M, Kocaaga M, Demirkıran A, Atıcı A, Umman S, Umman B.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?