Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji; kalp ve damarların sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Kalp vücutta kanın pompalandığı organdır. Akciğerlerde oksijenlenen kan, kalbe taşınır, kalpten pompalanarak damarlar aracılığı ile tüm vücudu dolaşır. Dokulardaki oksijeni azalmış ve karbondioksit miktarı artmış kan, yine damarlar aracılığı ile kalbe döner ve sonrasında akciğerlere taşınır. Böylece farklı yapı ve görevdeki damarlarla birlikte dolaşım sistemini oluştururlar. Kalp hastalıkları dendiğinde organ olarak kalp hastalıkları, kardiyovasküler hastalık dendiğinde kalp ve damar sisteminin bütünü ifade edilir. Kardiyoloji uzmanına kardiyolog adı verilir.

Acıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümleri kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon, koroner yoğun bakım ve anjiyo laboratuvarları bu çalışmalara destek vermektedir

Kardiyoloji Hangi Hastalıklar İle İlgilenir?

Dolaşım sisteminin amacı, doku ve organların çalışabilmesi için gerekli oksijenin taşınmasıdır. Kardiyolojik hastalıklar, yalnızca kalbi ve damarları değil tüm vücudu etkilerler. Kardiyolojik hastalıkların bazı ortak belirtileri bulunmaktadır. Kardiyolojik hastalıklarının belirtileri şöyle sıralanabilir:
 • Göğüste baskı hissi, ağrı veya yanma
 • Kollar, sol omuz, dirsekler, çene ve sırtta ağrı veya rahatızlık
 • Göğüste sıkışma ve nefes darlığı
 • Baş dönmesi
 • Bayılma
 • Bulantı ve yorgunluk
 • Soğuk terleme
 • Kalp ritminde düzensizlik, çarpıntı, düşük ya da yüksek nabız
 • Tansiyonda düzensizlik, yüksek kan basıncı
 • Hızlı yorulma
Bu belirtilere ek olarak dolaşım bozukluğuna sebep olan tıkalı bir damar varsa, o damarın beslediği organ ve dokularda şikayetler gözlenebilir. Damarla ilişkili organlarda güçsüzlük, uyuşma, ağrı ve soğukluk gözlemlenebilir. 

Bu belirtilerle kendini gösteren ve kardiyoloji bölümünün ilgilendiği başlıca hastalıklar şunlardır:
 • Doğuştan gelen (Konjenital) kalp hastalıkları
 • Aritmiler
 • Damar sertliği (Ateroskleroz)
 • Yüksek kolesterol ve trigliserid
 • Hipertansiyon
 • Angina (Göğüs ağrısı)
 • Ani kalp durması.
 • Kalp yetmezliği 
 • Kalp krizi
 • Kan pıhtıları
 • Koroner arter hastalıkları
 • Perikardit (Kalp zarı iltihabı)
 • Myokardit (Kalp kası iltihaplanması)
 • Endokardit (Kalp kapakları ve kalp iç zarı iltihabı)
 • Kalp kapakçığı sorunları
 • Kardiyojenik şok
 • Kalp anomalileri
 • Kardiyomiyopati
 • Aortunuzla ilgili sorunlar (anevrizma, stenoz)
 • Arterlerinizle ilgili problemler (Periferik Arter Hastalığı, Subklavian Arter Hastalığı, Renal Arter Hastalığı, Koroner Arter Hastalığı)
 • Felç
Kardiyoloji bölümü, ani ya da kısa süre içinde ortaya çıkan (akut), daha uzun zaman içinde gelişen (kronik) ve doğuştan gelen (konjenital) kardiyovasküler rahatsızlıkların tümüyle ilgilenmektedir.  Kardiyovasküler rahatsızlığın türüne bağlı olaraktedavi tür ve süreleri farklılık göstermektedir.

Kardiyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri
Acıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümlerinde; kalp krizi, koroner yetmezlik, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve doğumsal kalp hastalıkları başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.
Acıbadem Sağlık Grubu kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler girişimsel işlemler ve girişimsel olmayan işlemler olarak iki gruba ayrılırlar. Kardiyoloji bölümde yapılan işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Girişimsel Olmayan İşlemler
 • Hastalık ve risk taraması
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri 
 • Stres ekokardiografisi 
 • Stres Elektrografisi
 • 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi 
 • Kalp sintigrafisi
 • Multidedektör BT ile kalsiyum taraması
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri 
 • BT koroner anjiografi
 • Kardiyak MR

Girişimsel İşlemler
 • Kardiyak kateterizasyon/Anjiyogram
 • Koroner stent yerleştirme, atrektomi
 • Perkütan koroner girişim (PCI)/Anjiyoplasti
 • Septal ablasyon
 • Atriyal septal defekt kapatma
 • Aort balon valvuloplasti
 • Mitral balon valvoplasti
 • Sol atriyal apendiks kapatma
 • Patent foramen ovale kapatma

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Kardiyoloji biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Kardiyoloji biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?