Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1983 - 1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 2000 Cleveland Clinic / Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Clinical Fellow
 • 2000 Cleveland Clinic
 • 1999 Cleveland Clinic / Erişkin Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Clinical Fellow
 • 1999 Cleveland Clinic
 • 1997 - 1998 Maresal Cakmak Askeri Hastanesi
 • 1997 - 1998 Maresal Cakmak Askeri Hastanesi / Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Şefi
 • 1995 - 1996 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
 • 1995 - 1996 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
 • 1996 Killingbeck Hospital / Cardiothoracic Surgery Department Pediatrik Kalp Cerrahisi Bölümü, Senior House Officer
 • 1996 Killingbeck Hospital
 • 1996 University of California-San Francisco
 • 1992 - 1994 Florence Nigtingale Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Durability of stentless bioprostheses for right ventricle outflow tract reconstruction. Erek E, Yalcinbas YK, Sarioglu T; Ann Thorac Surg. 2005 Jun;79(6):2202-3; author reply 2203
 • Early results of extracardiac Fontan procedure with autologous pericardial tube conduit. Yalcinbas YK, Erek E, Salihoglu E, Sarioglu A, Sarioglu T;Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Feb;53(1):37-40
 • Fontan Sirkülasyonu ve Modifikasyonları. Yalçınbaş Y, Sarıoğlu T; Kalp Cerrahisi, Nobel Tıp Yayınevi 2004
 • Pediatrik Kardiopulmoner Bypass ve Myokard Korunması. Yalçınbaş Y, Sarıoğlu T; Kalp Cerrahisi, Nobel Tıp Yayınevi 2004
 • Recurrent mycotic pseudoaneurysm of the aorta after coronary artery bypass. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004; 12: 52-4 Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Şenyuva C, Sarıoğlu T.
 • Çocuklarda Ventrikül Destek Aygıtları ve Yapay Kalp Kalp Cerrahisi. Yalçınbaş Y, Sarıoğlu T; Kalp Cerrahisi, Nobel Tıp Yayınevi 2004
 • Acute pulmonary edema in a newborn with infracardiac type anomalous pulmonary venous return and surgical repair. Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Öztürk N, Mamur G, Soybir N, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Turk J Pediatr. 2004 Apr-Jun;46(2):179-81
 • Konjenital kalp anomalilerinde pulmoner rekonstrüksiyon için kullanılan stentsiz biyoprotez kondüitlerin orta vadeli sonuçları. T Klin Kardiyoloji 2003 ; 16 : 71 - 76 Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Arat S, Samanlı UB, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Fate of the stentless bioprostheses on the right side of the heart. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Arat S, Sarıoğlu A, Samanlı UB, Sarıoğlu T; Asian Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003 ; 11 :58 - 62
 • Pericardial collar modification for Ross procedure. Sarıoğlu T, Erek E, Yalcinbas YK, Salihoglu E, Sarioglu A, Tekin S; Cardiovascular Surgery. 2003 ;11: 229 - 230
 • Median sternotomi yoluyla aort koarktasyonu ve intrakardiyak anomalilerin tek seansta onarımı. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Tekin S, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Türk Kardiyol Dern Arş 2003 ; 31 : 331 - 7
 • Mediastinit tedavisinde hemirektus flebi ve bilateral pektoral kas kaydırma tekniği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002 ; 10:118 - 119 Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Şenyuva C, Sarıoğlu T.
 • Büyük damarların transpozisyonunda arteryel switch sonrası reoperasyonlar. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Soybir N, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Türk Kardiyol Dern Arş 2002 ; 30 : 544 – 8
 • Modifiye Blalock - Taussig şant operasyonu sonrası gelişen dev seroma ve cerrahi tedavisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002 ; 10: 249 - 51 Salihoğlu E, Erek E, Yalçınbaş YK, Öztürk N, Sarıoğlu T.
 • Kalp Cerrahisi Klinik Protokolü. Sarıoğlu T, Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Tekin S, Can E; İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı 2002

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?