Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliğin etkin tedavi yöntemidir. Bununla birlikte nakil ameliyatı sonrası uyulması gereken zorunluluklar vardır.  Böbrek nakli olanlar, ameliyat sonrası ve taburculuğundan itibaren özel bir takip programına alınırlar. 

Böbrek nakli olanlar, vücutlarında doku grubu kısmen farklı bir organ taşıdığından, kendilerine verilen programa ve ilaç kullanımına uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, takılan böbreğin vücutlarında sağlıklı çalışma süreleri olumsuz etkilenir. 

Böbrek nakli olanlar, özellikle ilk 6 ayda, enfeksiyonlara duyarlı olduklarından, kalabalıklardan ve hastalıklı kişilerden uzak durmalıdır. Bedensel hijyenlerine maksimum özeni göstermelidirler. 

Böbrek nakli olanlar verilen ilaçların kullanımı yanında beslenme rejimlerine de uymak durumundadır. Verilen diyet önerilerini dikkatle uygulamalıdırlar. 

Böbrek nakli olanlar taburculukları sonrası evlerinde özel bir hazırlık yapmalı, ilaçları için not defteri tutmalı ve tercihan tansiyon ölçümlerini kendileri yapabilmelidir. 

Verilen ilaçların kullanımı aksatılmamalı, herhangi bir sebeple ilaç kullanamadıysa hemen merkeze başvurmalıdır.

Böbrek nakli olanlar kısa sürede üretim hayatlarına dönebilirler. Bedensel ağır şartlar dışında çalışmalarında bir sakınca yoktur. İş yerinde kalabalıktan uzak durabilmelidirler. Grip gibi bulaşıcı hastalığı olanlardan uzak durmalıdırlar. 

Böbrek Nakli İçin Gerekli Şartlar, Böbrek Nakli İçin Yapılan Testler

Böbrek nakli için gerekli şartlar hukuki ve medikal olarak sınıflanabilir. Böbrek nakli için gerekli hukuki şartlar şunlardır;

  • Canlı vericili nakil için 4.dereceye kadar akrabalık, eş veya yakın dost (sonuncusu için etik kurul kararı gerekir)
  • 18 yaşından küçük olanlar canlı verici olamazlar.
  • Akıl sağlığı tam olmayanlar canlı verici olamazlar.
  • Kadavra vericili nakil için Türk vatandaşlığı şartı aranmaktadır.

Böbrek Nakli İçin Gerekli Medikal Şartlar İse;

  • Enfeksiyon hastalığı bulunmamak, kanser tanısı almamış olmak, kardiyoloji olarak uygun olmak, hayatı kısıtlayan yandaş bir hastalığı olmamaktır.
  • Geçmişte kanser tedavisi olanlar, kanserin türüne göre, iyileştikten 2 veya 5 yıl sonra nakil olabilirler.
  • Böbrek nakli için gerekli şartları yerine getirenler, böbrek nakli için yapılan testlere başlayabilirler.

Böbrek Nakli İçin Yapılan Testler, Alıcı ve Verici İçin Farklıdır.

Takılan böbreğin ömrünü belirleyen en önemli konu doku benzerliği ve antikor (red edici hücre) düzeyleridir. 

Öncelikle alıcı ve verici adaylarının doku testleri ve alıcının antikor düzeyi testi yapılır. Antikor düzeyi yüksek ise single antijen (tek boncuk testi) bakılır. 

Alıcı ve verici arasında cross match (karşılaştırma) testi yapılması esastır. Cross match pozitifliği varlığında böbrek nakli yapılmaz. Başka bir verici adayı bulunmalıdır.

Vericide, enfeksiyon kontrolü, böbrek fonksiyon testleri, tümör taramaları ve genel testler yapıldıktan sonra radyolojik olarak böbrekler detaylı incelenir ve alınacak taraf belirlenir.

Böbrek nakli için alıcıda yapılacak diğer testler; enfeksiyon ve tümör taramaları, kalp, solunum sistemi ve mide barsak sistemi kontrolüdür. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55