Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Çocuklarda Böbrek Nakli

Böbrek yetmezliği, çocuklarda gelişmeyi ve büyümeyi yavaşlatır. Bu nedenlerle böbrek yetmezliğinin tedavisi çok daha önem kazanır. Diyaliz tedavisi gören çocukların akranlarından farklı olması da çocukta ek problemler yaratır. 

Bu dönemde çocukların eğitimi de aksayabilir. Çocuk hastalarda kadavra ve canlı seçenekleri değerlendirilerek, olabildiğince erken böbrek nakli yapılmalıdır. Çocuk hastalarda verici çoğunlukla anne veya baba olmaktadır. 

Erişkinlerde böbrek naklindeki başarılı sonuçların yaygınlaşması ile çocuklarda da böbrek nakli uygulamaları yaygınlaşmıştır. Çocuklarda böbrek nakline engel sebepler çoğunlukla kanser ve sürekli enfeksiyondur.  

Mental gerilik çocuklarda böbrek nakline engel değildir. Nakilden sonra mental durumda da iyileşme gözlenebilir. Çocukların böbrek naklinden sonra gelişimi hızlanır.

Küçük çocuğa takılacak böbreğin, çocuğun kilosu ile uyumlu olması önemlidir. Yirmi kilonun üzerindeki çocuk bir erişkin böbreği alabilir. 

Yirmi kilogramın altındaki çocuklara erişkin böbreği takılırsa çocuğun dolaşım sistemini olumsuz etkiler. Böbrek ve diğer organların beslenmesi (perfüzyonu) yeterli olmaz. 

10 kilogramın altındaki çocuklarda, beden yapılarına uygun çocuk böbreğinin takılması gerekir. Aksi takdirde takılan böbrekte tromboz gelişir ve devre dışı kalır.

Çocuklarda böbrek yetmezliği, erişkinden farklı olarak glomerül hastalıklarının yanında, idrar yolunda kapakçık olması, idrarın mesaneden böbreğe geri kaçması, tekrarlayan enfeksiyon gibi alt üriner sistem bozukluğu nedeniyle de olabilmektedir. 

Bu nedenle çocuklarda böbrek nakli öncesi, alt üriner sistem detaylı olarak değerlendirilmelidir. 

Sistemin düzeltilmesine yönelik tedaviler nakil öncesi yapılmalıdır. Ciddi mesane problemi olan çocuklarda önce üriner diversiyon yapılmalı, böbrek sonra takılmalıdır.

Çocuklarda böbrek nakli ekibinde pediyatrik nefrolog da bulunur. Çocuklarda böbrek nakli yapılacak merkezde çocuk diyalizi de yapılabilmelidir. Bu organizasyona uygun ekipman bulunmalıdır.

Cerrahi olarak, on kilogramın altındaki çocuklarda böbrek batın içine, otuz kilogramın üstündekilerde ise böbrek, kasık damarlarına takılır. On ila otuz kilogram arasındaki çocuklarda, takılacak böbreğin boyutu ve alıcının vücut yapısına göre böbreğin takılacak yeri belirlenir. 

Çocuklarda böbrek nakli sonrası düzenli ilaç kullanımı da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konuda anneler veya ilk bakımı yapacak kişiler eğitilmelidir. 

Böbrek nakli olan çocuk, ergenliğe geçince ilaç kullanımını aksatmakta, hatta ilaç kullanmayı bırakabilmektedir. Böbrek nakli ekibinin psikoloğu, ergenlik döneminde çocuk hasta ile yakın görüşmede olmalıdır. 

İlaç kullanımının aksatılması, bağışıklamanın uyanması ve graft kaybı (böbreğin reddedilmesi) ile sonuçlanabileceğinden dolayı önem kazanır. Çocuklarda böbrek naklinden sonra ailenin eğitimi de yapılarak yakın takip edilmelidir. Ergenlik dönemi problemsiz aşıldığında, genç yetişkinlik dönemi nispeten daha uyumlu geçebilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?