Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Fetal DNA Testi (NIPT)

Anne kanından bebeğin kromozom yapısı hakkında bilgi edinilebilir. Gebeliğin 10. haftasından sonra istenmesi daha uygundur.

Fetal DNA Testi Nedir?

Anneden kan örneği alınıp bebek DNA’sı ayrıştırılır, standart inceleme paketine dahil olan genetik incelemeler yapılır. Sonuçlar Down sendromu (trizomi 21) başta olmak üzere trizomi 18 ve trizomi 13 gibi patolojik durumlar ve bazı ender genetik hastalıklar hakkında bilgi vermektedir.

Eğer gerekir ve istenirse ek olarak bebeğin kan grubu tespiti de bu test ile yapılabilir.

Fetal DNA Testi Nasıl Yapılır?

Test son derece duyarlıdır ancak henüz tarama testi sınıfından çıkarılmamıştır. Yani bu test kesin bir tanısal test olarak kabul edilmemiştir.

Bebeğin tüm genetik yapısını, mutasyonlarını veya kromozom kırıklarını göstermez. Anne kanından fetal DNA inceleme testi hastanemizde gereken durumlarda uygulanmaktadır.

Erken Doğum Riski Taraması

Tüm gebeliklerin yaklaşık %15’i erken doğum ile sonuçlanmaktadır. Maalesef tüm dünyada yenidoğan bebek ölümünün en sık nedeni hala erken doğumdur.

Erken Doğum Riskleri

Hayata erken başlayan bebeklerin bakımı son derece özellikli bir konudur. Bu nedenle önemli olan mümkünse erken doğumun engellenmesidir. Ancak çoğu zaman hasta geç kalmakta ve tedavisi olmayan erken doğum meydana gelmektedir.

Günümüzde erken doğum olasılığını tahmin etmede farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde rahim ağzı-serviks kanal değerlendirmesi kullanılmaktadır.

Bu değerlendirme ile;

  • Rahim ağzının boyu
  • Rahim ağzının kalınlığı
  • Rahim ağzının yapısı
  • Rahim ağzı kanalının yapısı
  • Rahim alt segmentinin yapısı
  • Rahim ağzı ve vajende enfeksiyon durumu değerlendirilmekte ve hastanın verileri ile birleştirilerek olası erken doğum riski hesaplanmaktadır.

Erken doğum riski beliren hastaların izlemi sıklaştırılmakta ve ek tedaviler planlanmaktadır.

Gelişme Geriliği Riski Taraması

Anne karnında bulunan bebeğin gelişimini etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerin bir kısmı önceden tahmin edilebilir.

Ancak bir kısmı ise tahmin edilemez, bunlar bebeğe ait nedenler, bebeğin eşine ait nedenler ve anneye ait nedenler olarak sınıflanabilir.

Bebeğin olası gelişme geriliği tahmini kısmen yapılabilmektedir. Yapılan bu tarama testleri ile gelişme geriliği riski olan gebelikler belirlenmekte ve daha yakın gebelik takibi sağlanmaktadır.

Önemli bir diğer nokta ise gelişme geriliği tanısı konulmuş gebelikte, bebeğin gelişimini durduran faktörlerin tespiti ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesidir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde gelişme geriliği riski taraması yapılmaktadır.

Grup B Streptotok Tarama Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır?

Tüm gebeliklerde, gebeliğin 35-37. haftaları arasında bir kez rekto-vajinal bölgeden alınan örnekte taşıyıcılık durumunu öğrenmek amacı ile kültür alınması önerilmektedir.

Bu mikroorganizmanın varlığı durumunda doğum sırasında koruyucu antibiyotikler kullanılarak yenidoğan sağlığı korunmaya çalışılmaktadır.

Önlem alınmadığı durumlarda, anne ve bebek sağlığını tehdit edecek ağırlıkta enfeksiyon tablolarına neden olabilmektedir.

Gerekli hastalara grup B streptokok taraması uygulanmaktadır.

Gebelikte Şeker Tarama Testi Nedir?

Gebelikte saptanan veya gebelikte başlayan ve şeker hastalığı başlangıç aşaması kabul edilen gestastyonel diyabet (GDM), taraması önerilen bir test grubudur.

Gebelikte Şekere Ne Zaman Bakılır?

Normal hastada, 24-28. gebelik haftalarında rutin tarama önerilmektedir. Ancak riskli hasta varlığında gebeliğin ilk üç ayında da şeker tarama testi yapılabilir.

Gebelikte Şekere Nasıl Bakılır?

50 gram şeker içeren sıvı içen hastanın bir saat sonraki kan şekeri değerlerine göre hasta değerlendirilir.

Testin yapılması için aç olunması gerekmemektedir. Ek olarak uzun açlık sonrası yapılan testlerde aşırı düşük veya yüksek kan şekeri sonuçları çıkabilmektedir.

Alternatif olarak tek basamaklı tarama olan 75 gram şeker testi yapılabilir.

Gebelikte Şeker Testi Ne İşe Yarar?

Taranması ve saptanması durumunda uygun diyet ve tedavi ile anne ve bebek sağlığını korumayı amaç edinmiş glukoz tolerans testi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde uygulanmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?