Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Göz çevresi; ince cilt yapısı ve mimik kullanımı nedeniyle en erken yaşlanan bölgelerden biridir. Ayrıca göz kapaklarında yaşa bağlı olarak; içe dönme (entropiyum), dışa dönme (ektropiyum), düşüklük (pitozis), göz altı torbası ve sarkmalar görülebilir.

Bu durumların hepsi ancak ameliyatla çözülebilen durumlardır.

Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti)

Üst göz kapağı cildinde yaşla oluşan sarkmalar için göz kapağı estetik ameliyatı yani "üst kapak blefaroplasti" uygulanır. Bu ameliyat lokal anestezi ile gerçekleştirilir ve 2 üst göz kapağı için yaklaşık toplam 45 dakika - 1 saat sürer.

Ameliyat sonrası ilk günlerde kapaklarda ödem ve morarmalar izlenir. Kapak ödemi ilk 1 hafta içinde tamamen geçerken, morarmalar daha uzun sürebilir. Ameliyatta göz kapağına konan dikişler 1 hafta sonra alınır.

Alt göz kapağında ise yaşla birlikte torbalanmalar izlenebilir. Bu torbaların alınması işlemine ise "alt kapak blefaroplasti" adı verilir. Bu ameliyat kirpik dibinden cilt kesisiyle veya alt kapak içinden kesiyle gerçekleştirilebilir. Eğer cilt kesisi yapıldıysa, dikişler 1 hafta sonra alınır.

Ameliyat sonrası oluşabilen ödem 1 hafta içinde geçer; ancak morlukların tam iyileşmesi daha uzun sürebilir.

Göz Çevresi Botulinum Toksin (Botoks) Uygulaması

Göz kapağı cildindeki kırışıklıklara "kaz ayağı" adı verilir. Bu kırışıklıklar botoks enjeksiyonu ile etkin bir şekilde tedavi edilir.

Üst Kapak Düşüklüğü (Pitozis)

Üst kapaklarda düşüklük bebeklik döneminde veya ömrün daha ileri dönemlerinde izlenebilir.

Bebeklerde kapak düşüklüğü olduğunda, öncelikle üst kapağın göz bebeğini örtüp örtmediği değerlendirilmelidir. Eğer üst kapak görme aksını örtüyorsa, gözün tembelleşmemesi için erken dönemde ameliyat gereklidir. Ancak kapak göz bebeğini örtmüyorsa, daha ileri bir yaşta (4 yaş civarı) ameliyat gerçekleştirilebilir.

Erişkinlerde kapak düşüklüğünün en sık nedeni yaşlanmaya bağlı olarak kapağı açık tutan kasın gevşemesi/yerinden ayrılmasıdır. Erişkinlerde de kapak düşüklüğünün tedavisi yine ameliyatla gerçekleştirilir.

Üst kapak düşüklüğü, görme alanını daraltır. Bu nedenle kapağı düzeltmeye yönelik ameliyat sadece estetik fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görme alanını genişletir.

Kirpik Problemleri

Kirpiklerde içe dönme (trikiyazis) gibi problemler izlenebilir. Trikiyazis tedavisi için kirpiklere lazer ile epilasyon uygulanır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55