Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kök Hücre Nedir?

Kök hücre doğumsal hastalıklar, kanser türleri ve bazı kan hastalıklarına kadar ölümcül birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kök hücre; kişiye uyumlu, yarı uyumlu kişilerden veya direk olarak kişinin kendisinden alınmaktadır.

Önceki yıllarda nakillerde kemik iliği kullanılıyorken gelişen teknoloji ile birlikte son birkaç yıldır kök hücre nakli yapılabiliyor. Kök hücre yani “Hematopoetik Kök Hücre Nakli” aynı zamanda halk arasında kemik iliği nakli olarak da bilinmektedir.

Kemik İliği Nakli Nedir?Kök hücre nakli olarak da adlandırılan kemik iliği nakli; zarar görmüş kemik iliği kök hücrelerinin yeniden oluşturulması amacıyla kişiye kendinden ya da başka bir uyumlu vericiden (donör) sağlıklı kök hücrelerin nakledilmesidir. Kemik iliği nakli işlemi öncesi hastaya, zarar görmüş kök hücrelerin tedavisi için kemoterapi ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bundan sonra sağlıklı kök hücreler hastanın kendisinden ya da diğer bir vericiden alınır. Hücreler, kan transfüzyonuna benzer bir biçimde ancak boyundaki bir toplar damara yerleştirilen bir kateter yolu ile aktarılırlar.

Hastalar genellikle nakil sırasında iyi durumdadırlar. Kök hücre naklini takip eden ilk 30 günde, kemik iliği nakli yapılan hasta çeşitli yan etkiler hissedebilir. Bu yan etkiler doktoru tarafından takip edilir, gerekli bilgilendirme ve yan etkileri azaltacak ilaç destekleri sağlanır. Kök hücreler neredeyse naklin hemen ardından kemik iliğine yönelerek yeni kan hücrelerini üretmeye ve bağışıklık sistemini yeniden yapılandırmaya başlar. Nakil sonrası tıbbi heyet hastanın kan sayımlarını takip ederek gerekli kontrolleri sağlamaktadır.

Kök hücre naklinde kişiye uyumlu donörden alınan kök hücreler, hastanın ana damarından verilir. Bu akıllı hücreler hastanın hücrelerine yerleşerek çoğalmaya başlar ve kemik iliğinin sağlıklı kan hücreleri üreterek kendi kendine yenilenmesini sağlar.

Kök hücre tedavileri geçmişten günümüze kadar birçok gelişim gösterdi. Kök hücre tedavisi ile özellikle hareket sistemine yönelik farklı hücresel tedavi yöntemleri geliştirildi. Tek hücre üzerinden hücrelerin doku ile bir bağlantısı olmadan laboratuvar ortamında çoğaltılması kök hücre tedavisinin ortak noktasıdır.

Laboratuvar ortamında çoğaltılan hücrelerin hastalıklı dokulara yerleştirilmesiyle birinci jenerasyon işlemi tamamlanır. Doku mühendisliğinde, biyomateryallerden de faydalanılarak fonksiyonel dokuların oluşturulmasıyla da ikinci jenerasyon işlemi tamamlanmış olur.

Üç boyutlu olan ve çatı görevini yerine getiren biyomateryaller doku ve hücre oluşumunun desteklenmesini sağlar. Biyomateryaller, aynı zamanda hücrelerin homojen bir şekilde dağılımına yardımcı olur. Aynı zamanda biyokimyasal moleküller ev sahibi doku içinde çözünme özelliğine de sahiptir.

Kök Hücre Tedavisi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Tedavideki amaç, kıkırdak gibi üretilmesi zor olan dokuların yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak ve yeniden yapılanma oranını artırmaktır. Dolayısıyla eklem kıkırdaklarının çoğaltılamadığı yerlerde yeniden kıkırdak oluşturabilmek ya da kaynamayan kemiklerde yeniden kemik oluşturabilmek için kök hücre tedavisinden faydalanılabilmektedir.

Kök hücre sadece kıkırdak ve kemiklerin yapılandırılmasında değil aynı zamanda hematolojik kanser türlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Kök hücre uygulamasındaki gelişmeler sadece laboratuvar ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda cerrahi uygulamalarda da kullanılmaktadır. Hücresel tedavi işlemlerinde MR görüntülemesi oldukça yararlıdır. Hastaların, tedavi sonrasında düzenli MR görüntüleri istenir.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Vücuttaki en büyük eklem dizdir. Bu yüzden birçok kıkırdak yaralanması dizde meydana gelmektedir. Geçmiş yıllarda menisküs yırtılması futbolcu hastalığı olarak bilinse de, günümüzde pek çok kişide görülen bir hastalıktır.

Tıp dilinde “Otolog kondrosit implantasyonu” olarak bilinen ve sadece kıkırdaklara uygulanan kök hücre tedavisi, menisküs onarımında kullanılmaktadır.

Kök hücre yöntemiyle uygulanan kıkırdak tedavisinde, hastadan az miktarda alınan kıkırdak laboratuvar ortamında çoğaltılıyor ve daha sonra hastanın vücudundaki hasarlı kıkırdak dokusuna yerleştiriliyor.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök hücre tedavisinin belki de en önemli unsuru hücrelerin laboratuvar ortamında çoğalmasıdır. Laboratuvar ortamında çoğaltılabilen hücreler daha sonra hastalıklı alana yerleştirilir ve bu işleme jenerasyon adı verilir. Bu işlem sonrasında doku mühendisliği işlemine başlanır, bu da ikinci jenerasyon olarak adlandırılır.  Doku mühendisliğinde kullanılan biyomateryaller üç boyutlu olmalarından dolayı homojen bir dağılım sağlayarak bir süre sonra çözünür ve yerini ev sahibi olan dokuya bırakır.

Sürekli olarak değişen yaşam koşulları, insanları hareketsiz, sporsuz yaşam tarzını benimsemiş olması ve obezitenin artmasıyla kişinin eklemleri üstünde bir baskıya, daha doğrusu olumsuz bir etkiye neden olabilir. Sürekli olarak fazla yük taşıyan eklemlere en sonunda cerrahi müdahalede bulunularak protez yerleştirilmek zorunda kalınabilir.

Daha fazla yükü taşımak zorunda kalan bu sistemde görülen sorunlar toplumun hemen her kesiminde ortaya çıkmaktadır. Tedavide ise genellikle cerrahi yöntem tercih edilir. Eklemin görevini yerine getirmesini sağlayacak protezler yerleştirilir. Ancak bu işlemler hem zaman hem de sağlık ekonomisi açısından gün geçtikçe büyüyen bir sorun haline gelmektedir.

Kök hücre tedavisindeki  en önemli unsurlardan biri hastanın öyküsünün iyi alınmasıdır. Kas ve iskelet sistemi ile ilgili daha önce geçirdiği hastalıkları göz ardı etmemek için mutlaka hastanın geçmiş hastalıkları hastaya sorgulanmalıdır. Bu tarz hastaların anatomik bölgelerinin iyi bir fiziki muayene ile incelenmesi gerekmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?