Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Likit Biyopsi Nedir?

Kanser , dünya çapında yaşam süresini ve kalitesini etkileyen yaygın bir hastalıktır. Bulunduğu doku ve organlara bağlı olarak birçok farklı kanser türü bulunur. Küresel olarak kanser alanında yoğun olarak temel ve klinik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonucunda bazı kanser türlerinde çok önemli gelişmeler elde edilirken bazı kanser türleri ise özellikle erken dönemde tanınamadıkları için hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürüyor.

Son zamanlarda kanserin erken tanısı, tedavisi ve tedavi sonuçlarının izleminde geliştirilen Likit Biyopsi (Liquid Biopsy) teknolojisi bu hastalıkla mücadelede başarılı sonuçlar verebiliyor.

Kanserli hücrelerin vücudumuzda kan dolaşımı ile yayılabildikleri biliniyor. Kanda dolaşan hücrelerin kanser tanısında kullanılıp kullanılamayacakları uzun zamandan beri araştırılıyor ve çıkan sonuçlar tartışılıyor. Kanser tedavisi için yapılan güncel çalışmalar; milyonlarca normal hücrenin arasından kanserli hücrelerin nasıl ayrılacağı ve bu hücrelerden vücudun neresinde hangi tür kanser olduğunun nasıl tespit edilebileceği konuları üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır.

Tıp alanındaki güncel çalışmalarla; kanda serbest dolaşan DNA moleküllerinin keşfi ve bu DNA moleküllerinin analizi ile vücuttaki hastalıkların tespit edilme olasılığı mümkün olmuştur. Artık kanda dolaşan tümör hücreleri veya serbest dolaşan DNA parçacıkları sayesinde bazı kanserlerin tanısı kolaylaşmıştır. Özellikle hematolojik kanser türlerinin tanısı ile hastalığa uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi sağlanır. Böylece hastalığın takibi yapılabilmektedir.

Likit biyopsi teknolojisi ile hem akciğer kanseri , meme kanseri ve pankreas kanserleri gibi ulaşılması güç solid doku kanserlerinin hem de hematolojik kanserlerin kan veya diğer vücut sıvılarından tespit edilmesi sağlanabilir. Likit biyopsi kanser tanısı almış ve belli genetik belirteçleri olan hastaların tedavi izleminde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, likit biyopsi sayesinde başka mevcut yöntemlerle tanısı konulamayacak kadar küçük lezyonlarda bile kanserlere özgün belirteçlerin tespit edilebiliyor olması bu yöntemin kanserin erken tanısında da en önemli araçlarımızdan biri olacağına işaret ediyor.

Kanser her vücutta farklı seyredebilir. Her hastanın vücudu ve kanser seyri farklı olduğundan, tedavilerinin de farklı olması iyileşme oranını yükseltebilir. Bu farklılıkları ortaya koymak için kanser dokusunun detaylı olarak çalışılması önemlidir. Likit biyopsi teknoloji ile hastalığın tanısı ve dolayısıyla tedavisi kolaylaşabilir. Likit biyopsi kanserli dokuya ait tedavide değişiklik gerektirebilecek farklılıkları saptamada yardımcı olur.

Likit biyopsi kanserin erken tanısı, her hastanın bedenine uygun olan tedavinin seçimi, planlanması ve tedavi takibi açısında önemli bir tekniktir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma Yayımlanma Tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?