Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Pelvik taban denildiğinde leğen kemiğinin alt destek tabanı ifade ediliyor. Bu bölge birçok kas grubundan oluşuyor. Bu kaslarda çeşitli nedenlerle sorunlar ortaya çıkabiliyor ve bunun sonucunda idrar ve dışkılama fonksiyonları da bozuluyor.

Bu bozukluklar, yer aldığı kısma ve kasların işlev yapamamasına göre çeşitleniyor.

Dışkılama fonksiyon bozuklukları içinde yer alan en önemli bozukluklar; Pelvik Dissinerji, Levator Sendromu, Proktalgia Fugaks ve Koksigodini olarak gösteriliyor.

Aynı bölgede olsa bile birbirinden farklı özellikleri olan bu sorunların tanı ve tedavi yöntemleri de farklılaşıyor.

Levator Sendromu (Makatta ağrı)

Levator spazmında hasta, anal bölgede ve derininde şiddetli ağrı ataklarıyla gelen, ataklarla gelen bir rahatsızlık hissediyor. Ağrı çoğunlukla makatın sol yanında hissediliyor ve şiddeti nedeniyle hastayı uykudan uyandırabiliyor. Bağırsak aktivitesinden bağımsız olmakla birlikte defekasyon (dışkılama) ile artış gösterebiliyor.

Sorun sıklıkla ishal, ıkınma ya da gazete okuma alışkanlığı nedeniyle tuvalette çok zaman geçiren kişilerde daha sık görülüyor. Uzun mesafeli bisiklet kullanımı, ata binme, doğum yapmak, pelvik-anal-spinal cerrahi geçirmek, psikotik bozukluklar ya da irritabl bağırsak sendromu varlığı ve cinsel ilişki şekilleri de sebeplerden birkaçı olarak sıralanıyor.

Koksigodini (Kuyruk sokumu ağrısı)

Koksigodini, kuyruk sokumu bölgesinde ağrı ve spazm ile kendini gösteren bir hastalık.

Proktalgia Fugaks (Anorektal Gece Ağrısı)

Levator Sendromu’nun diğer bir şekli olarak tanımlanıyor. Ağrı tipik olarak ani ve genellikle geceleri, hastayı uyandırarak başlıyor. Kramp tarzındaki bu anorektal ağrı masaj, defekasyon ve sıcak banyo ile azalıyor. Levator Sendromu ile benzer gelişim mekanizmasına sahip olduğu için benzer şekilde tedavi ediliyor. Bu ağrı sendromları ile benzer başka ağrı çeşitleri de gözlenebiliyor.

Levator Sendromu (Makatta ağrı)

Rektal muayene ile levator kasının sicim gibi (gitar teli gibi) spazmı hissedilebiliyor.

Koksigodini (Kuyruk sokumu ağrısı)

Tanıda koksisks (kuyruk sokumu) kemiğinin radyolojik incelemesi yapılıyor. Retrorektal tümörler gibi nadir bazı sorunların ayırıcı tanısı için Pelvik MR gibi ek tetkiklere gereksinim olabiliyor.

Levator Sendromu Nasıl Tedavi Ediliyor?

Tedavisinde, sıcak oturma banyoları öneriliyor. Yine düşük dozlu bazı kas gevşetici ve yatıştırıcı ilaçlar önerilebiliyor. Daha ciddi ve tedavisi uzun süren hastalarda ise elektro -galvanik akım, genel anestezi altında levator masajı, levator kasına steroid enjeksiyonu, biofeedback veya botox enjeksiyonu tedavi amaçlı uygulanıyor.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nasıl Tedavi Ediliyor?

Antidepresan kullanımıyla hastaların çoğunda ağrı kayboluyor. Bu dönemde hastalar, ağrı kesiciler ve sıcak uygulama ile destekleniyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?